Logo de l'OMIC

Tornar


Què són els serveis a domicili?

S’entén per serveis a domicili tots aquells destinats a mantenir i reformar els habitatges i locals, les instal·lacions i les edificacions annexes (serveis de pintura, fusteria, lampisteria, electricitat i, en general, qualsevol servei d’obres i reparacions).

Així mateix, tenen la consideració de serveis a domicili no només els que es realitzin en el mateix domicili del consumidor, sinó també els que es porten a terme en el taller del professional, sempre que, posteriorment, es procedeixi a la instal·lació de l’objecte o producte en el domicili del client.
 

Quines obligacions tenen els professionals d’aquest sector?

Aquesta normativa estableix una sèrie d’obligacions a càrrec dels professionals d’aquest sector:

  • Han de tenir a disposició dels clients la tarifa de preus dels materials, de la mà d’obra, dels transports i/o desplaçaments, així com de qualsevol altre servei ofert (serveis d’urgència, serveis en dies festius, etc.).
  • Abans de la realització dels treballs, cal sotmetre a la signatura del client un pressupost amb el següent contingut mínim: les dades del professional i del consumidor; la descripció del servei sol·licitat; la quantitat, qualitat i preu dels materials; el preu de la mà d’obra; la data d’inici i finalització del servei; el preu total del servei amb els impostos inclosos; el període de validesa del pressupost; la garantia dels serveis; la firma del professional i un requadre reservat per a la firma del client on consti expressament la següent frase: “Pressupost rebut abans de la realització dels treballs”. La còpia del pressupost s’ha de guardar durant un termini no inferior a un any des de la finalització de la garantia del servei.
  • Les avaries o defectes ocults que apareguin amb posterioritat a l’elaboració del pressupost i suposin un augment del preu dels serveis, s’hauran de posar també per escrit i hauran de ser expressament acceptades pel client.
  • La renúncia del client al pressupost previ també haurà de constar sempre per escrit i haurà de ser prèvia a l’inici dels treballs.
  • Es poden cobrar despeses per l’elaboració del pressupost si finalment el client no accepta el servei, però única i exclusivament si prèviament se li havia informat de forma expressa d’aquesta circumstància i del seu import.
  • Un cop finalitzat el servei, cal lliurar una factura al client amb totes les dades identificatives de les parts; el servei prestat; el preu total amb desglossament dels materials, mà d’obra i altres serveis, així com els impostos i  el període de garantia. El preu facturat ha de coincidir exactament amb el pressupostat.
  • Els operaris han de portar Fulls Oficials de Reclamació i els han de lliurar sempre que se’ls demani.
  • Està prohibida la utilització de peces o materials usats per a la realització del servei, llevat autorització prèvia i escrita del clien