Logo de l'OMIC

Tornar


Els consumidors i usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant un establiment comercial amb la pretensió d’obtenir la reparació d’un dany, el rescabalament de determinades quantitats, el compliment o resolució d’un contracte o l’anul·lació d’un deute. Les vies de reclamació són les següents:

1. Reclamació directa a l’empresa.

En primer lloc, sempre cal cursar directament la reclamació a l’empresa o establiment comercial, ja sigui mitjançant un Full Oficial de Reclamació/Denúncia o adreçant una carta al Departament d’Atenció al Client.

Totes les empreses que comercialitzin béns o prestin serveis directament als consumidors tenen obligació de tenir Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia a la seva disposició.

En aquest tràmit també us poden ajudar i assessorar les associacions de consumidors.  Podeu consultar el llistat de les més representatives aquí.

2. Mediació de l'OMIC

Si l’anterior via no ha estat satisfactòria i no s’aconsegueix cap solució, el consumidor es pot adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del seu Ajuntament, on s’intentarà realitzar una mediació en el conflicte. La mediació és un procediment de resolució de conflictes voluntari, confidencial i imparcial que pretén aconseguir una solució satisfactòria per ambdues parts.

Us podeu dirigir a l’OMIC de Santa Coloma de Gramenet per demanar assessorament en el vostre conflicte particular o per tramitar directament una reclamació.

3. Arbitratge de consum

Si la mediació tampoc ha aconseguit posar fi al conflicte, el consumidor pot presentar una sol·licitud d’arbitratge davant les Juntes Arbitrals de Consum. El procediment arbitral és voluntari, àgil i gratuït i la resolució o laude que posa fi a aquest procediment és vinculant per les dues parts.

Per a més informació sobre l’arbitratge de consum, podeu consultar la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

4. Jutjats

Si cap de les anteriors vies és satisfactòria o l’empresa reclamada no es vol sotmetre a cap d’elles –ja que, recordem, són voluntàries-, es pot presentar una demanda judicial. En aquest cas, si l’empresa demandada no contesta a la demanda o no assisteix al procediment judicial, se’l declara en rebel·lia però continua el procés fins a obtenir una sentència judicial ferma que obligarà a ambdues parts.

Podeu demanar assessorament previ a la via judicial en el Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de Barcelona (C/ València, 344-346, pl. baixa, de Barcelona) en horari de 10 a 14h., sense cita prèvia.