Cancel·lacions viatges

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="ProgId" content="Word.Document" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" />

Darrerament són moltes les persones que tenien previst viatjar a Mèxic i que decideixen anul·lar el seu viatge per motiu del’epidèmia de la grip A/H1N1, coneguda com a “grip porcina”. Per això, des de l’OMIC volem recordar-vos el règim general dels drets i els deures que estableix la normativa en relació a la cancel·lació de viatges combinats, i que resulta igualment aplicable en aquest supòsit.

--------------------------

 

Com a norma general, si els usuaris cancel·len el viatge abans de la data de sortida tenen dret a la devolució dels imports que haguessin abonat. Ara bé, llevat força major, hauran d’indemnitzar a l’agència de viatges per les despeses de gestió i les d’anul·lació, si n’hi ha, i hauràn d’abonar-li una penalització que variarà en funció als dies que faltin per començar el viatge:

 

-          El 5% del preu total del viatge si l’anul·lació es produeix entre els 10 i els 15 dies anteriors a l’inici del viatge.

 

-          El 15% si es produeix entre els dies 3 i 10 abans de la sortida.

 

-          El 25% si es produeix en les 48 hores anteriors.

 

Recordeu que si l’usuari no comunica a l’agència la seva voluntat de cancel·lar el viatge, però no es presenta a l’hora de sortida, perdrà el 100% de l’import del viatge.

 

Així doncs, els imports a satisfer en cas que l’usuari hagi de cancel·lar el seu viatge poden ser elevats i, per això, pot ser recomanable contractar una assegurança que cobreixi aquestes despeses. No hem d’oblidar, però, que aquesta assegurança és voluntària i que el seu preu variarà en funció de les cobertures que es contractin. Convé informar-se en la pròpia agència en el moment de contractar el viatge.

 

Si és l’agència qui cancel·la el viatge abans de la data de sortida, l’usari pot exigir la devolució de les quantitats pagades o la realització d’un viatge d’igual o superior categoria. Si el viatge ofert és de qualitat inferior, caldrà compensar a l’usuari per la diferència de preu. A més a més, llevat causa de força major, l’usuari té dret a una indemnització del 5% del preu del viatge si l’incompliment es produeix entre els dos mesos i els quinze dies anteriors a la sortida; el 10% si es produeix entre els 15 i els 3 dies anteriors i el 25% si es produeix en les 48 hores anteriors.

Si teniu qualsevol dubte al respecte: omic@gramenet.cat o paseu per l'oficina d'atenció al ciutadà i demanar cita amb el tècnic assesor.