SC+

Contaminació a Santa Coloma

versió imprimible

Introducció

A les ciutats la contaminació es un greu problema, ja que afecta a la nostra salud i al medi que ens envolta.

Santa Coloma de Gramenet es una de les ciutats més denses de tota Espanya, per aixó es molt important fer una gestió molt acurada d'aquesta.

Un del principals focus emissors és el transport, ja que emet moltes substàncies al medi i crea moltes altres molésties com soroll o contaminació lumínica. 

 

La millora de la qualitat de l’aire per una millor qualitat de vida

 La presència a l'aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva, reduir la qualitat de vida. Per això, conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques és un dels objectius principals al nostre municipi. D'aquesta manera, es pot informar els ciutadans i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la protecció i la millora de la qualitat de l'aire.

 La contaminació de l'aire és un procés que s'inicia amb les emissions a l'aire per part dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. El trànsit és la principal font contaminant de l’aire a Santa Coloma, encara que també les emissions d’origen domèstic constitueixen una font cada vegada més significativa de contaminants.

Una vegada els contaminants es troben a l'atmosfera pateixen diferents efectes de transport i/o transformació. Com a resultat d'aquests processos, en un punt determinat es dóna una determinada concentració de cada contaminant, es coneix com a nivell d'immissió.

Són els nivells d'immissió o de qualitat de l'aire els que determinen l'efecte d'un contaminant sobre la salut o el medi ambient.

Per tant, per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica és necessari, per una banda el control de les emissions atmosfèriques (nivells d'emissió), i per altra banda, el control i la vigilància de la presència dels contaminants a l'aire en diferents punts receptors (nivells d’immissió).

  • Santa Coloma aire

La disminució del soroll per una millor qualitat de vida

El soroll del trànsit i d’altres activitats humanes és un dels problemes ambientals més freqüents de la nostra societat. El soroll afecta a la qualitat de les nostres vides i a la nostra salut, moltes vegades sense adonar-nos.

El problema del soroll s’intensifica en les ciutats. L’estructura urbanística de Santa Coloma heretada del desenvolupament no controlat dels anys 60 i 70 i l’alta densitat de població i vehicles motoritzats, fan d’aquesta problemàtica a la nostra ciutat una de les preocupacions ambientals prioritàries.

Les principals fonts de soroll procedeixen del tràfic rodat, de les activitats comercials i industrials, restauració i locals d’oci nocturn i d’ obres.

Per tal de lluitar contra el soroll cal desenvolupar medis per la regularització i control com l’Ordenança del Soroll recentment aprovada a Santa Coloma, conèixer i fer un seguiment de la situació dels nivells de soroll a la ciutat mitjançant mapes de soroll, desenvolupar campanyes de sensibilització per conscienciar a la població sobre els impactes ambientals del soroll i finalment posar mesures per minimitzar els impactes com barreres anti-soroll i aïllants del soroll o amb la instal·lació de paviments sonoreductors, i sobre tot, integrar el factor soroll en la gestió urbanística.

Compartir Compartir