SC+

El Pla

versió imprimible

Centres del Pla Educatiu d'Entorn

plànol de Santa coloma amb els centres que participen al Pla Educatiu d'Entorn

Pla Educatiu d'Entorn

Al llarg de cinc anys de camí, el Pla Educatiu d’Entorn de Santa Coloma de Gramenet ha evolucionat i s’ha adaptat a les necessitats que, any rere any, la comunitat educativa involucrada en el projecte ha manifestat que eren prioritàries.

A l’actualitat, i després de les vacil·lacions inicials del curs 2006-2007, constatem que els objectius bàsics que emmarquen el Pla -educació intercultural, cohesió social, equitat i ús de la llengua catalana- no tan sols han estat el punt de partida i motor de les activitats i actuacions que s’han tirat endavant, sinó que el treball realitzat en col·laboració entre centres educatius, associacions i institucions, ha donat un fruït que ha traspassat el marc inicial i ha enriquit el projecte més enllà del que es preveia.

Les col·laboracions i la participació activa d’agents procedents d’àmbits educatius i culturals diversos de la nostra ciutat al Pla Educatiu d’Entorn s’ha ampliat espectacularment des dels seus inicis. La xarxa que embolcalla equips directius, equips docents, associacions de mares i pares, representats d’entitats culturals, esportives i del lleure, representants de joves, professionals dels serveis de l’Ajuntament i professionals del Departament d’Ensenyament ha forjat una cruïlla de propostes suggerents i innovadores, que ha estat possible consolidar gràcies als convenis entre les dues administracions: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La sostenibilitat del projecte depèn, ara més que mai, del nostre esforç i de les nostres habilitats  -i també de la nostra imaginació- per esquivar dificultats i traves i poder oferir a la ciutat un Pla Educatiu d’Entorn que contribueixi a promoure l’educació més enllà de l’Escola, a proporcionar espais de trobada i convivència i a oferir respostes a les múltiples demandes socials que se’ns plantegen a l’actualitat.

Al principio

Principis que guien el Pla

 • Coresponsabilització i implicació de tots els agents educatius que hi intervenen, amb el lideratge educatiu dels centres i el lideratge institucional de l’Ajuntament.
 • Participació i coordinació de tots els actors que intervenen en el procés educatiu.
 • Confiança, diàleg i consens com a instruments bàsics per al treball en xarxa.
 • Descentralització per incentivar i promoure iniciatives locals que permetin assolir els objectius i facin que els seus agents educatius s’hi sentin vinculats i identificats.
 • Innovació i qualitat educativa per ajustar les respostes als nous reptes educatius.
 • Cofinançament per part de les administracions implicades.
 • Sostenibilitat: per garantir la pervivència de les actuacions necessàries per aconseguir la continuïtat i coherència educatives, mitjançant l’optimització de recursos i amb la participació i la implicació de tot el teixit social.

Al principio

Objectius

Generals

 • Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure a la societat actual.
 • Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits per tota la ciutadania que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència.

Específics

 

Les actuacions que es proposi desenvolupar un PEE han de marcar-se com a prioritat l’assoliment d’aquests objectius:

 • Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius.
 • Enfortir xarxes educatives.
 • Enfortir la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius.
 • Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.
 • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.

Al principio

23/02/09

Línies d'intervenció

 • Promoure la sensibilització i la formació dels diversos agents educatius, tant pel que fa a la promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i l’equitat educativa, com pel que fa al desenvolupament de recursos i estratègies per afavorir el treball en xarxa.
 • Afavorir una escolarització òptima i equilibrada de tots els nois i noies:
  • incorporació als centres educatius de tot l’alumnat
  • distribució equilibrada de l’alumnat
  • prevenció i tractament de l’absentisme escolar
  • prevenció de qualsevol tipus de discriminació en l’escolarització (gènere, cultura, condició…)
 • Facilitar l’acollida de l’alumnat i de les famílies que s’incorporen a la zona/localitat.
 • Promoure l’èxit escolar de tot l’alumnat amb la incentivació dels aprenentatges escolars i el  suport a la integració escolar, de tots els>nois i noies.
 • Promoure l’educació més enllà de l’escola, amb activitats de zona, complementàries i extraescolars, de carrer i de vacances, que fomentin l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social, així com aquelles accions positives necessàries per aconseguir la participació de tot l’alumnat, especialment del més desfavorit socialment.
 • Proporcionar orientació i seguiment acadèmico-professional a l’alumnat, per facilitar la continuïtat dels estudis postobligatoris i una adequada inserció laboral a tots els nois i noies, en especial d’aquells que poden tenir més dificultats (nouvinguts, joves amb risc de marginació, amb discapacitats...).
 • Crear espais de trobada i convivència, que facilitin el coneixement mutu, ajudin a combatre els prejudicis i promoguin la participació i l’associacionisme.
 • Donar resposta a les múltiples demandes socials: educació per a la salut, educació per a la ciutadania, prevenció de la violència, del racisme i de la xenofòbia, educació medioambiental…

Al principio

Compartir Compartir