SC+

La Serralada de Marina

versió imprimible

Protecció i millora de la Serralada de Marina

A l’any 2001 es va aprovar el Pla Especial de Protecció de la Serralada de Marina. El Pla estableix l’àmbit de protecció del Parc Serralada de Marina, la seva zonificació i la definició d’usos. Aquesta Pla està gestionat pel Consorci de la Serralada de Marina i Santa Coloma com a membre té una participació activa en les preses de decisions.

Des de la nostra ciutat es duen a terme activitats pel foment d’un ús sostenible del parc, entre les que destaquem:

  • Campanyes d’educació i sensibilització ambiental
  • Treballs de manteniment del parc
  • Treballs de reforestació
  • Campanyes de prevenció i control d’incendis

També es va definir, d’acord amb les entitats ciutadanes, una zona més àmplia de protecció que inclou espais com el torrent de can Calvet, els terrenys de la Bastida i de Torribera. Aquests espais de transició entre la muntanya i la ciutat es gestionen sota paràmetres i criteris especificats en el Programa de Restauració d’àrees Periurbanes del municipi.

12 anys de Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes

Un programa per la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i la millora del medi natural

L’any 1994 el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va endegar el Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes per mirar de donar solucions a diferents problemàtiques mediambientals i socials de la ciutat, com ara la alta tassa d’atur i la baixa professionalització entre els joves, la existència d’una zona periurbana degradada i la falta de zones verdes i d’oci.

El programa té com a prioritat la recuperació i ordenació de la muntanya més propera a la zona urbana del municipi mitjançant la participació de persones en procés d’inserció sociolaboral, com ara Escoles-Taller o plans de foment de l’ocupació. 

El disseny de les noves zones es fa amb la premissa que han de ser zones integrades paisatgísticament en el seu entorn, utilitzant material naturals, com ara fusta i pedra, sostenibles en la seva creació i el seu manteniment, mitjançant un disseny acurat dels espais i la utilització espècies autòctones amb un baix consum d’aigua.

La participació dels veïns en la pressa de decisions, tant en el disseny dels objectius i prioritats del Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes com en les característiques finals dels diferents espais a recuperar és, sens dubte, una de les característiques del programa que assegura l’èxit de les actuacions que es porten a terme.

La pròpia evolució del programa i la creació del Parc de la Serralada de Marina l’any 2002 va obrir la porta a un nou marc d’actuació en el que es van incorporar nous objectius al Programa: la consolidació de les infrastructures del parc: miradors, berenadors i fonts ,  la senyalització de camins, la creació de recorreguts i itineraris pedagògics i la creació de nous equipaments propis.

Des d’aquest programa s’ha aconseguit millorar la transició entre la muntanya i la ciutat, s’han reforestat terrenys degradats propers a la ciutat i preservat i millorar els habitats, s’ha avançat en la prevenció d’incendis forestals i fomentat l’ús de la muntanya, s’han format laboralment joves del municipi i fet actuacions d’ educació ambiental i s’han creat plataformes de participació del teixit associatiu de la ciutat i dels veïns per a la pressa de decisions en matèria ambiental.

Entre les actuacions que s’estan portant a terme actualment té un pes important la restauració dels impactes causats per la construcció i modificacions de diferents línies elèctriques i la creació d’un Centre d’Interpretació de Medi Ambient que serveixi de referent dintre del Parc de la Serralada de Marina.

A continuació es presenten uns números resultat de 13 anys d’aplicació del Programa:

10000 tones de residus retirades de la zona forestal
23 nous espais de lleure
Una inversió de 4.500.000 de euros per crear una corona d’espais d’ús públic.
Reducció en un 95% del nombre de abocaments incontrolats a la zona forestal.
Aproximadament un 60% d’inserció laboral dels alumnes treballadors.
Mes de 130.000 arbres i 40.000 arbustos plantats.
60.000 persones beneficiades directa o indirectament
.

 

 

Compartir Compartir