SC+

Serveis especialitzats. Socials i Salut

versió imprimible

Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD)

Què és?

Són centres de l’ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, d’atenció individualitzada per a persones amb discapacitat. El seu objectiu és donar resposta a les necessitats i demandes d’aquelles persones que tenen una discapacitat física, psíquica, sensorial o malaltia mental.

La persona amb discapacitat pot sol·licitar al CAD els següents serveis:

 • Informació i orientació sobre les seves necessitats
 • Valoració i qualificació del grau de discapacitat i revisió del reconeixement de grau.
 • Informació, elaboració i tramitació de les sol·licituds d’ingrés en centres de dia, llars residències i residències per a persones amb discapacitat
 • Certificat per poder accedir a les promocions d’habitatge adaptat
 • Tràmit de prestacions en relació amb la discapacitat: ajudes PUAD, supressió de barreres arquitectòniques, autonomia a la pròpia llar, PNC, EVO laboral i altres

A cada CAD hi ha un Equip de Valoració i Orientació (EVO) que està format per professionals de la medicina, la psicologia i el treball social.

 

Qui hi pot accedir?

Les persones que tenen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una discapacitat per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és criteri de valoració, sinó que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d’haver rebut els tractaments oportuns.

La població atesa ha de residir a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i la comarca del Maresme. Han de ser més grans de 16 anys i s’ha d’aportar el DNI o el permís de residència en vigor.

Els usuaris del CAD poden venir derivats de les oficines d’Acció Social i Ciutadania (antic Benestar i Família), Serveis Socials dels diferents ajuntaments, CAP de salut, centres de salut mental, etc.


On adreçar-se?

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08
Fax: 93 398 74 78

www.gencat.es

 

Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).


Informació addicional

Telèfon d’informació del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar(at)gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar(at)gencat.net

Al principi

Certificat de reconeixement de la discapacitat

Què és?

És un document acreditatiu de la condició de persona amb discapacitat expedit per l'Equip de Valoració I Orientació (EVO) del Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) de la Generalitat de Catalunya. Indica el diagnòstic i el grau de disminució (%).

El certificat de discapacitat és un requisit per accedir la majoria dels recursos que hi ha per les persones amb discapacitat. Aquest document consta de diferents parts:

1- Diagnòstic: on s’especifica la discapacitat.

2- Grau de disminució: és el tant per cent (%) de discapacitat, aquest ha de ser igual o superior al 33%.

3- Barem de tercera persona: fa referència a la necessitat o no, d’ajuda d’una altra persona, a causa de les limitacions de la pròpia discapacitat, per fer les activitats de cada dia.

4- Barem de mobilitat: fa referència a les dificultats greus que té la persona per desplaçar-se i per utilitzar els transports públics.

5- Durada: el certificat es considera habitualment de validesa indefinida. Malgrat això, es pot plantejar la possibilitat de necessitar una nova valoració quan la situació individual de l’usuari hagi canviat. En certs casos, la validesa del certificat serà temporal, si així ho considera l'EVO.

 

Qui hi pot accedir?

Persones que amb una discapacitat, tant si és física, psíquica com sensorial, que voluntàriament demanen el reconeixement del grau d’aquesta discapacitat.

Cal que l'EVO determini un grau de discapacitat igual o superior al 33% a partir d’un barem establert.

On adreçar-se?

Av. Marquès de Mont-roig, 64
08912 BADALONA
Tel. 93 387 41 08

www.gencat.es

 

Normativa

Ordre de 8 de març de 1984 (BOE núm. 65, del 16-3-84).

Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 22, del 26-1-2000).

Correcció d’errades del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 62, del 13-3-2000).

Informació addicional

www.boe.es/boe

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar(at)gencat.net

 

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar(at)gencat.net

Al principi

Centre d'autonomia personal Sirius

Què és?

SIRIUS és un Servei del Departament d’Acció Social i Ciutadania, adscrits a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Té con objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i la gent gran.

Els serveis que ofereixen estan estructurats amb quatre àrees, que són:

 • Àrea d’Accessibilitat

 • Àrea d’Ajudes Tècniques

 • Àrea de Comunicació

 • Àrea de Promoció i Difusió


Qui hi pot accedir?

Especialment les persones amb discapacitat i la gent gran, també els seus familiars i les persones que en tenen cura.

Les entitats del sector, els col·lectius de professionals i els estudiants que treballen o es relacionen amb el camp de la discapacitat.

Les empreses implicades en la tecnologia de la rehabilitació.

Finalment, totes aquelles persones, particulars o professionals, interessades en l’autonomia personal i en l’accessibilitat a l’entorn.


On adreçar-se?

SIRIUS, Centre d’Autonomia Personal

Edifici Palau de Mar
Pl. Pau Vila, 1
08039 Barcelona
Telèfon: 93 483 10 00

www.gencat.net/benestar/icass/sirius

icass_sirius.benestar(at)gencat.net


Informació addicional

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar(at)gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar(at)gencat.net

Al principi

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) ASPANIDE

Què és?

Conjunt d’actuacions assistencials i preventives adreçades a la població infantil de 0 a 4 anys que, en el període prenatal o en néixer, presenta algun trastorn o es troba en situació de risc de presentar-lo, amb la intenció d’eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat. Aquest tractament li ha de facilitar el màxim de desenvolupament personal i de les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitaris, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Els equips estan formats per professionals de la psicologia clínica, neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia, i treball social.

Els objectius són: prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar aquests processos.

Les activitats que es duen a terme són l’atenció directa a l’infant mitjançant sessions de treball realitzades des d’un abordatge global que compren el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l’avaluació i seguiment del cas. Atenció a la família des de tres vessants, informació, assessorament i suport. Suport a l’escola. Treball intern de l’equip orientat a la planificació de les pautes terapèutiques als infants i a les famílies. Coordinació amb els recursos de la zona (hospitals, pediatres, professionals d’ensenyament, de serveis socials i d’altres recursos específics).

Durant l’any 2006 vàrem atendre un total de 349 nens i nenes del municipi i les seves famílies.

 

Qui hi pot accedir?

S’adreça a infants amb trastorns del desenvolupament o amb risc de patir-los fins a 4 anys, i excepcionalment fins a 6 anys, sempre que se’n dictamini la necessitat, del municipi o àrea d’influència de Santa Coloma de Gramenet.

On adreçar-se?

FUNDACIÓ ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfons: 93 391 15 60 i 93 391 71 90

administracio(at)aspanide.org


Normativa

Decret 206/1995, de 13 de juny, pel qual s’adscriu l’atenció precoç al Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2079).

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 2237).

Decret 96/1998, de 31 de març, de la Comissió Interdepartamental de Coordinació d’Actuacions de l'Administració de la Generalitat adreçades als infants i adolescents amb discapacitats o amb risc de patir-ne (DOGC núm. 2618).

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (DOGC núm. 3926).

Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç (DOGC núm. 3926).


Informació addicional

Associació Catalana d’Atenció Precoç de Catalunya

C/ Pere Vergés, 1
08020 Barcelona
Tel: 93 278 18 37

www.acap-cat.com

acap(at)teleline.es


Unió Catalana d'Atenció Precoç

C/ Pere Vergés, 1
08020 Barcelona
Tel: 93 278 18 37

www.uccap.com

uccap(at)uccap.com

Al principi

Centre ocupacional (CO) per a persones amb discapacitat

Què és?

Els centres ocupacionals tenen com objectiu facilitar a les persones amb discapacitat, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva integració social. Són l’alternativa a la integració laboral d’aquelles persones que no poden incorporar-se al mercat de treball ordinari ni a un Centre Especial de Treball perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat productiva.

Aquests serveis adopten dues modalitats:

 • Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d’ajustament personal i ocupació terapèutica.
 • Servei ocupacional d’inserció (SOI), amb funcions d’ajustament personal i social i activitats prelaborals

Les activitats que es realitzen van encaminades a augmentar l’autonomia personal, les habilitats socials i els hàbits laborals que li permetin treballar l’accés al món del treball remunerat.

 

Qui hi pot accedir?

Persones amb discapacitat que estan en edat laboral (a partir de 16 anys) i han acabat el període de formació corresponent, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 33%, en el cas del SOI igual o superior al 65%, en el cas del STO segons valoració feta pels centres d’atenció a persones disminuïdes (CAD).

A més, l’Equip de Valoració i Orientació (EVO laboral) ha de determinar si la persona és susceptible de rebre un d’aquests dos serveis.

On adreçar-se?

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)

Avinguda del Paral·lel, 145
08004 Barcelona
Telèfon: 93 425 22 44
Fax: 93 425 39 06

També s’ha de fer la demanda al centre ocupacional que es desitgi.


Normativa

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (BOE núm. 103, de 30-4-82).

Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts (DOGC núm. 889, de 14-09-1987).

Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució (DOGC núm. 1640, de 02-09-1992).

Decret 280/1993, de 28 de setembre, de modificació del Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts. (DOGC núm. 1827, de 29-11-1993).

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).

 

Informació addicional

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar(at)gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar(at)gencat.net

Al principi

Centre ocupacional Fundació Tallers

Què és?

El Centre Ocupacional Santa Coloma és un centre gestionat per Fundació Tallers, ubicat al carrer Almogàvers 18 de Santa Coloma de Gramenet. Comparteix l’edifici amb el Centre Especial de Treball i disposa de dos serveis: el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) que funcionen de manera coordinada i conjunta.

El STO és l’alternativa des de l’àmbit de Serveis Socials, a la integració laboral d’aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un centre especial de treball, perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient, i per tant, no poden ni els convé establir una relació laboral. La finalitat primordial és aconseguir la màxima integració social de les persones amb discapacitat a les quals atén.

Per altra banda, el SOI és l’alternativa des de l’àmbit de Serveis Socials a la integració laboral d’aquelles persones amb disminució que, tenint capacitat productiva suficient, no aconsegueixen trobar un lloc de treball davant la precarietat del mercat laboral. La finalitat és potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que l’usuari d’aquest servei estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho requereixen, l’orientació envers el servei de teràpia ocupacional.

El centre ocupacional està subvencionat per l’ICASS i és gratuït sempre i quan la subvenció cobreixi íntegrament el cost del servei.

L’objectiu principal és assolir el màxim grau d’autonomia personal, social i laboral, per la seva màxima integració social i/o laboral. Per aconseguir aquest gran objectiu s’elabora un Programa Individual de Rehabilitació en el que es treballen les dues àrees fonamentals:

 • Activitats d’ocupació terapèutica (STO) o activitats prelaborals (SOI), que fan referència al món del treball. Tasques artesanals i/o d’elaboració de productes encaminades a fomentar uns hàbits, actituds i habilitats o destreses per a una major autonomia laboral.
 • Activitats d’ajustament personal i social, que fan referència a les activitats que ajuden al manteniment o millora de les habilitats personals i socials. Sota aquest nom s’agrupen un ventall ampli d’activitats: comunicació, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació per les persones sense parla o parla inintel·ligible, higiene personal, cuina, compres, sortides, utilització del transport públic, activitats esportives, fisioteràpia, activitats acadèmiques i funcionals (lectura, escriptura, càlcul), informàtica, manualitats, vídeo fotografia, cosits, teatre i música, jocs de taula, confecció de la revista del taller, assemblea, viatge anual.

L’horari d’atenció del centre és de 40 hores diürnes setmanals, de dilluns a divendres. S’ofereix el servei de menjador, contractat per una empresa externa, el cost del qual ha d’assumir l’usuari o bé la seva família. No es disposa de servei de transport, però l’Ajuntament proporciona per a aquells usuaris que tenen reconeguda la mobilitat reduïda, un servei de transport adaptat.


Qui hi pot accedir?

Aquelles persones, preferentment de Santa Coloma, que tenen reconeguda la condició legal de persona amb disminució amb un grau igual o superior al 33% (SOI) i 65% (STO), en edat laboral, que han acabat el període de formació corresponent i que acreditin mitjançant un certificat emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO), que són persones susceptibles de ser usuàries del Centre Ocupacional.


On adreçar-se?

Les persones interessades s’han d’adreçar directament al

Centre Ocupacional Fundació Tallers

C/ Almogàvers, 18
08924 Santa Coloma de Gramenet.

www.ftcat.org

ftc.barcelona(at)ftcat.org

Persones i telèfon de contacte: Marc Martínez (treballador social),

902 02 69 19


Normativa

Decret 279/1987, de 27 d’agost (DOGC núm. 889), que regula el centre ocupacional.

Ordre de desplegament del Decret 279/1987 (28-07-92).

Decret 336/1995, de 28 de desembre, que regula el Servei Ocupacional d'Inserció.

Al principi

Centre diürn d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat ASPANIDE

Què és?

Són serveis d’acolliment diürn que presten atenció a persones amb greus disminucions.
Tenen com objectius:

 • L’atenció individual de les persones amb greus disminucions.
 • Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social.
 • Integració social.
 • Afavorir el manteniment en el domicili.
 • Donar suport a la família.
 • Rehabilitació.

Els centres de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual són centres adreçats a persones que, a causa del grau de la seva disminució, tenen una greu manca d’independència personal i necessiten controls mèdics periòdics i una atenció assistencial permanent.

Qui hi pot accedir?

Persones amb greus disminucions que per causa del seu alt grau d’afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn.

Les persones amb discapacitat intel·lectual han de tenir el certificat de reconeixement de la disminució i estar afectat d’una disminució psíquica profunda, gran invalidesa, o bé una pluridiscapacitat que limiti greument la seva autonomia i impedeixi l’ús d’altres serveis.

On adreçar-se?

Les persones amb discapacitat intel·lectual han de dirigir-se al CAD, que buscarà el centre més adequat a les seves característiques.

Centre d'Atenció a Disminuïts de Badalona (CAD Badalona)

Avinguda del Marquès de Mont-roig, 58-62
08912 Badalona
Telèfon: 93 387 41 08

www.gencat.net


Fundació ASPANIDE

Rambla del Fondo, 21
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfons: 93 391 15 60 i 93 391 71 90

administracio(at)aspanide.org


Normativa

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials (DOGC núm. 2237, de 31-07-1996).

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials. (DOGC núm. 3148, de 26-05-2000).


Informació addicional

Telèfon del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 900 300 500

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.es

obs_santacoloma.benestar(at)gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.es

obs_singuerlin.benestar(at)gencat.net

Al principi

Centres assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEMIL)

Què és?

Els Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEMIL) son una xarxa pública de serveis sanitaris de salut mental i sociosanitaris que, mitjançant la tasca especialitzada d’atenció a les persones amb malalties mentals i amb trastorns cognitius, treballa amb la comunitat per a mantenir a aquests ciutadans i ciutadanes en el seu si, amb el màxim nivell d’autonomia, afavorint sempre la corresponsabilització de les famílies.

Aquesta tasca la realitzem d’una manera integradora i integral per a la persona i les famílies que atenem i amb els valors d’escolta, proximitat i tracte humà que han de ser els principals en la nostra feina.

Aquesta definició és la nostra raó de ser, i marca l’estil del nostre treball. És a partir d’aquí que cal entendre la tasca que realitzen tots els professionals i la voluntat de servei de la nostra institució.

L’àrea d’influència és la població de tots els municipis del Barcelonès Nord i Maresme.

Els CAEMIL estan ubicats al Recinte Torribera. Els CAEMIL i el Centre Martí i Julià son al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Funcions dels CAEMIL

Els CAEMIL s’organitzen per donar resposta a les necessitats dels pacients i les seves famílies. És per això que els seus serveis s’estructuren en programes que atenen a grups de persones que tenen necessitats semblants. En l’actualitat hi ha 7 programes:

 1. Programa d’Atenció Comunitària en Salut Mental

Centre de Salut Mental d’Adults Martí i Julià

• Atendre dins la comunitat persones adultes

• Ser el referent principal dins la xarxa psiquiàtrica

• Tenir en compte tots els aspectes preventius, educatius, de diagnòstic, de tractament i rehabilitadors

• Realitzar la coordinació i suport als equipaments comunitaris

Hospital de Dia de Salut Mental: Disposa de 20 places.

• Atendre de forma activa i integrada pacients afectes d’un trastorn mental greu que necessiten d’un abordatge intensiu en un entorn comunitari durant un període de temps limitat.

• Estabilitzar el seu estat psicopatològic.

• Millorar la seva qualitat de vida.

• Promoure la reinserció social, familiar i laboral.

• Vincular a la persona al seu recurs assistencial habitual.


PSI (Programa de Serveis Individualitzat)

• Atendre en el seu mitjà familiar i social pacients amb trastons mentals severs (TMS) amb escassa vinculació a la xarxa assistencial i al tractament i amb problemàtica social/familiar.

• Millorar els recursos personals.

• Millorar la seva qualitat de vida.

• Adherir-ho al tractament.


 1. Programa d’Urgències i Hospitalització Breu

Servei d’Urgències Psiquiàtriques. Disposa de Box amb dos llits

• Atendre de forma continuada (24 hores) pacients amb un trastorn mental (i els seus familiars) que presentin una situació de crisi.

• Atendre de manera àgil.

• Atendre amb un tracte de comprensió i escolta.

• Donar resposta a la demanda mitjançant una derivació adequada als diferents recursos existents.

• Afavorir sempre la continuïtat assistencial.

Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica d’Aguts. 52 llits distribuïts en 3 plantes.

• Atendre pacients afectes d’un trastorn mental i en una situació de crisi que no es pugui resoldre en un marc extrahospitalari.

• Diagnosticar.

• Tractar dignament.

• Tractar amb comprensió.

• Donar les atencions apropiades.

• Disposar d’un ambient contenidor.

• Assegurar el retorn del pacient a la comunitat.

• Derivar de forma adequada i coordinada.

Unitat de Patologia Dual. Disposa de 10 llits.

• Atendre pacients afectes d’un Trastorn Mental i amb una problemàtica d’abús/dependència a tòxics associada, en una situació que no es pugui resoldre en un marc extrahospitalari.

• Diagnosticar.

• Tractar.

• Donar les atencions apropiades amb programes específics.

• Assegurar una adequada continuïtat assistencial.


 1. Programa de Rehabilitació Psicosocial

• Prevenir deteriorament.

• Mantenir i potenciar habilitats.

• Recuperar funcions en pacients afectes d’un Trastorn Mental Greu.

• Programa individualitzat i personalitzat, amb els següents criteris:

- inici precoç de la rehabilitació

- continuïtat del tractament

- coordinació

- seguiment

- implicació de la família com un element important en el tractament


El programa disposa de tres recursos:

Centre de Dia. Ubicat a la comunitat i que disposa de 30 places.

Unitat d’Hospitalització de Subaguts

Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica


 1. Programa d’Atenció a la Cronicitat

• Atendre de forma individualitzada i personalitzada les necessitats de salut psíquica/física i les necessitats emocionals i socials de pacients institucionalitzats afectes de psicosi crònica.

• Potenciar la implicació i educació de les seves famílies.

• Tenir una perspectiva de normalització, rehabilitació, integració comunitària i reinserció social.

Els recursos del que disposa són:

Unitat de Normalització Social i Orientació Comunitària

Unitat de Llarga Estada Psiquiàtrica

Unitat de Llarga Estada Psicogeriàtrica


 1. Programa d’Atenció als Trastorns Cognitius

• Diagnosticar.

• Tractar.

• Cuidar.

• Aconseguir la màxima autonomia possible dels pacients amb demències.

• Elaborar un pla terapèutic integral individualitzat.

• Tracte humà, amb suport a la família.

• Coordinar-se amb els recursos.

• Promoure la participació, integració i la millor qualitat de vida possible.

El programa disposa de:

15 llits de Mitja Estada Psicogeriàtrica

85 llits de Llarga Estada Psicogeriàtrica


 1. Programa d’Atenció Sociosanitària Comunitària

• Diagnosticar.

• Tractar.

• Aconseguir la màxima autonomia possible dels pacients afectes de demència, amb suport a la família.

• Coordinar-se amb els diferents recursos del sector.

El programa disposa de dos recursos:

Unitat Funcional Sociosanitària (UFISS)

Hospital de Dia Sociosanitari de 25 places


 1. Programa d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual

Recurs assistencial pertanyent a l’àmbit de benestar social que té com a missió:

• Afavorir que els usuaris amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir de la millor qualitat de vida possible.

• Atendre de forma individualitzada les necessitats de salut i la situació familiar.

• Treballar per la reinserció social de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des de la perspectiva de:

• Normalització

• Rehabilitació

• Integració comunitària

• Reinserció social

 

Qui hi pot accedir?

Poden accedir totes les persones majors de divuit anys.

On adreçar-se?

Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López

Recinte Torribera
Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 934 628 900 Fax: 934 683 742

www.diba.cat/torribera

g.assistdeml(at)diba.cat


Normativa

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut.

Ordre de 22 de juny de 1995 per la qual es regulen les comissions de docència i els sistemes d’avaluació de la formació de metges i de farmacèutics especialistes.

Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària.

Reial Decret 1497/81, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa.

Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, pel qual s’actualitza el Reial Decret 1497/81, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa.

Al principi

Centre de salut mental Martí i Julià (CSM)

Què és?

És un servei de salut especialitzat que presta serveis de prevenció, diagnòstic i tractament de salut mental.

La funció del servei és oferir serveis terapèutics, farmacològics i psicoteràpies. Coordinar els diferents nivells i recursos assistencials de la ciutat.

Els serveis que dóna el Centre de Salut Mental són serveis concertats amb el Servei Català de la Salut.

Està format per un equip de professionals especialitzats en psiquiatria, psicologia, infermeria i treball social.


Qui hi pot accedir?

Tota la població resident a Santa Coloma majors de 18 anys.

La via d’accés és des de l’atenció primària de salut (ABS i CAP) i des dels serveis assistencials Dr. Emili Mira i López (urgències i altes).

On adreçar-se?

Centre de Salut Mental Martí i Julià

C/ President Lluís Companys, 8
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 57 00
Fax: 93 466 02 58

Al principi

Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)

Què és?

Realitza tasques de diagnòstic, orientació i tractament dels pacients i les seves famílies des del treball clínic, però també amb la vocació per col·laborar en la promoció de la higiene mental de la població, de la que té cura en estreta col·laboració amb els serveis de pediatria i medicina general dels ambulatoris de la xarxa sanitària publica, així com del medi escolar i social de cada pacient a fi d’aconseguir una atenció més integradora.

Alhora que la tasca assistencial esmentada, també té concertats, actualment, amb el SCS quatre programes més en ple funcionament:

El programa d’atenció als nens i adolescents tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la infància) de la zona del Barcelonès Nord. Ofereix assistència als menors i suport i orientació regular als equips d’educadors dels centres residencials que en tenen cura i de les famílies acollidores que tenen infants en custòdia.

El programa de suport i assessorament de professionals del CSMIJ a mestres, professors i educadors que treballen amb patologia mental greu de la població de Santa Coloma de Gramenet dins de dos centres específics. La tasca inclou, també, activitats amb les famílies dels nens i adolescents i amb ells mateixos.

-A l’escola especial de Santa Coloma de Gramenet, per l’atenció a infants amb trastorns generals del desenvolupament.

-A un IES (institut d’ensenyament secundari), per a l’atenció a adolescents que formen part d’una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) i que s’escolaritzen com a alumnes d’ESO en aquest institut de la mateixa població. Aquests alumnes presenten trastorns mentals greus i crònics, estan agrupats en unitats independents i especialitzades.

El programa per l’atenció als infants i adolescents amb un trastorn mental greu (TMG) que implica un abordatge multidisciplinar i integrat amb l’objectiu d’ajudar els pacients amb major gravetat i risc de cronicitat i, per tant, de dependència de les xarxes sanitàries i socials públiques, ara i en el futur.

El programa Educació i Salut que, en col·laboració amb infermeres del SCS (Servei Català de la Salut) i dels recursos psicopedagògics dels centres de secundària obligatòria, presta atenció prioritària –amb un sistema d’entrada ràpida als nostres serveis assistencials– a adolescents

considerats de risc per diferents causes (bàsicament per manifestar trastorns de conducta o del comportament alimentari, entre altres).

Qui hi pot accedir?

Els nens i adolescents de Santa Coloma de Gramenet compresos entre 0 i 18 anys derivats de Serveis Socials, EAP, pediatra i/o metge de capçalera. Realitza el servei amb un concert amb el Servei Català de la Salut.

On adreçar-se?

CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

Avinguda de l’Anselm de Rius, 125, baixos
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 30 33

csmij(at)fvb.cat

Al principi

Unitat especialitzada d'atenció a persones afectades de sordesa (UEAS)

Què és?

És un equip d’assistència psicològica i psiquiàtrica especialitzada en l’atenció a pacients amb dèficits auditius. La UEAS es va crear l’any 1997 a proposta de la Federació de Sords de Catalunya mitjançant un programa pilot concertat amb el Servei Català de la Salut.

El motiu d’aquest programa és que el col·lectiu de persones amb deficiències auditives presenten unes dificultats especifiques de comunicació que repercuteix en l’atenció que reben en l’àmbit sanitari donades les dificultats inherents a la seva dificultat d’expressar la simptomatologia subjectiva que pateixen. En el sistema sanitari general es pot utilitzar la presència d’un traductor que a través del llenguatge dels signes pot informar i transmetre el que li passa al pacient. Però en l’àmbit de la salut mental és pràcticament impossible mantenir la confidencialitat i fomentar l’aliança metge pacient davant de terceres persones.

Les activitats d’aquesta unitat se centren en el diagnòstic la orientació i el tractament. Dins del catàleg d’oferta de tractaments destacaríem les psicoteràpies individuals de seguiment, les entrevistes familiars, les entrevistes amb els pares i els tractaments psicofarmacològics.

Aquest servei forma part de l’assistència pública concertada pel Servei Català de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya, amb la Fundació Vidal i Barraquer (Tel. 93 418 99 88 i 93 434 00 01).

Qui hi pot accedir?

Totes les persones amb el certificat de disminució i afectada de sordesa, que necessiti assistència psicològica i/o psiquiàtrica.

On adreçar-se?

Fundació Vidal i Barraquer

C/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90
08022 Barcelona
Telèfon: 93 418 99 88

www.fvb.es


Informació addicional

Federació de Sords de Catalunya (FESOCA)

Hotel d'Entitats
C/ Pere Vergés, 1
08020 Barcelona
Tel. i DTS: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04

fesoca(at)mx3.redestb.es

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius
(CREDA Comarques II)

C/ Onze de Setembre, s/n
08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfon: 93 381 72 01

www.xtec.es/creda/index.htm

a8925251(at)xtec.net


Subseu-CREDA

C/ Anselm de Riu, 125
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 468 11 45

Al principi

Imatge del lopogtip de la secció de Serveis Especialitzats, socials i salut
Compartir Compartir