SC+

Serveis d'orientació i assessorament

versió imprimible

Oficines d'acció ciutadana

Què és?

Les Oficines d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) són organismes administratius d’informació i orientació.

Aquests organismes depenen del Departament de Governació i les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu prioritari és promoure la integració i el benestar d’aquelles persones més vulnerables i amb majors dificultats d’integració social, de forma directa o bé a través de la xarxa d’associacions, entitats i ens locals.

Amb aquesta voluntat, i amb el propòsit d’apropar els serveis i les prestacions de forma àgil i eficaç a totes aquelles persones susceptibles de gaudir-los, trobem a l’abast informació, ja sigui al Catàleg de tràmits de la web del Departament (http://www.gencat.net/benestar) o des de les oficines d’acció ciutadania (antic Benestar i Família).

L’Oficina d’Acció Ciutadana és una dependència administrativa, d’atenció presencial, que té la funció d’apropar els serveis i recursos en general a les persones i al món associatiu del territori.

Des de la xarxa d’oficines d’acció ciutadana:

 • Informem i tramitem en relació amb recursos i prestacions que són competència del Departament, així com altres serveis o prestacions d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya que els puguin interessar.
 • Gestionem les sol·licituds de títol de família nombrosa i el carnet familiar.
 • Col·laborem amb campanyes de sensibilització cívica i de voluntariat i donem suport a les iniciatives del teixit associatiu de Catalunya per afavorir el seu arrelament i el seu desenvolupament dins de les nostres competències.

La xarxa també és un punt de servei de:

· Registre administratiu de documentació

És per tant punt de presentació de sol·licituds d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

· Punt d’atenció presencial del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) facilitant l’alta presencial d’usuaris i el seguiment de les gestions que els afectin si ens ho demanen.


Qui hi pot accedir?

Ciutadans i entitats interessats a sol·licitar recursos i serveis en l’àmbit del benestar.

On adreçar-se?

Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Santa Coloma

Avinguda de la Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 466 30 33

www.gencat.net

obs_santacoloma.benestar(at)gencat.net


Oficina d’Acció Ciutadana (antic Benestar i Família) Singuerlín

C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 392 07 11

www.gencat.net

obs_singuerlin.benestar(at)gencat.net

Horari:

De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores. Dimarts de : 16:30 a 18:00

 Jornada Intensiva:

(durant el període comprès entre el 15 de desembre i el 10 de gener, Setmana Santa i de l’1 de juny al 30 de setembre)

 De dilluns a divendres , de 8:30 a 14:00

 

TANCAT

Mes d’agost , 24 i 31 de desembre


Normativa

Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Al principi

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)

Què és?

L'OIAC és la nova Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s’ofereix un servei integral d’atenció al ciutadà, que resol aquelles necessitats d’informació, relació i gestió que tingui amb l’administració municipal. Targetes d’aparcament, reserva d’espai per aparcament a la via pública, targeta rosa, transport adaptat...

L'OIAC representa una aposta de l'Ajuntament per un nou model de relació amb els ciutadans, basat en criteris d’eficàcia i qualitat, tant pel que fa a la gestió dels tràmits com al tracte, més personalitzat.

L'OIAC la compon un equip d’administratius totalment polivalents formats específicament en l’atenció al públic.

Cal fer especial esment de la sofisticada tecnologia informàtica que s’hi ha incorporat i l’anàlisi realitzat sobre els tràmits assumits per l'OIAC i que han permès optimitzar la gestió dels procediments administratius que s’hi desenvolupen.

Els objectius són:

 • Informar als ciutadans i les ciutadanes sobre qüestions i assumptes de la ciutat i l’Ajuntament que puguin ésser del seu interès.
 • Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de la ciutat com a garantia d’una informació acurada i precisa.
 • Rebre i canalitzar els suggeriments o les queixes dels ciutadans o col·lectius.
 • Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l’expedient d’aquells que requereixen una gestió diferida (per part d’altres departaments).
 • Informar, mitjançant les eines de què disposa, de l’estat dels expedients.

Qui hi pot accedir?

Totes les persones que necessitin informació o gestionar tràmits relacionats amb el municipi.


On adreçar-se?

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon:93 462 40 40
Fax: 93 466 05 10

www.gramenet.cat

oiac(at)gramenet.diba.es

Informació addicional

Els tràmits que es duen a terme des de l’oficina d’informació i atenció al ciutadà per a les persones amb discapacitat són:

 • Tràmit carnet rosa
 • Transport esporàdic
 • Targeta blava aparcament
 • Permís d’aparcament discapacitat
 • Exempció de l’IVTM

Al principi

Serveis Socials

Què és?

Els Serveis Socials són un conjunt d’actuacions i recursos organitzats, mitjançant la intervenció de professionals, equipaments i recursos adequats, que s’orienten a promoure els mitjans per prevenir la marginació i promoure la integració de suport personal, d’informació, d’atenció i ajut tots els ciutadans i col·lectius que, per raó de dificultats de desenvolupament i d’integració en la societat, de manca d’autonomia personal, de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, de problemes familiars o de marginació social, necessiten una protecció social.

La llei atorga als ajuntaments la competència sobre els serveis d’atenció primària que inclouen l’atenció social polivalent (atenció social individual i familiar, atenció jurídica, detecció i prevenció de l’absentisme escolar, atenció a la infància i l’adolescència en risc, etc.) així com l’atenció social domiciliària i de lluita contra l’exclusió social.


Els serveis que presten són:

SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

És un servei d’ajuda a la pròpia llar, per a la realització de les activitats de la vida diària: higiene personal, ordre i cura de la llar i de la roba, preparació d’àpats, compra de productes bàsics i acompanyaments. Adreçat a persones que per motius físics, psíquics o sensorials ho necessitin, amb l’informe previ favorable de l’equip tècnic corresponent.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Cessió d’un aparell de connexió amb una central receptora com a recurs per garantir la seguretat i l’atenció les 24 hores del dia a les persones dependents que es poden trobar en situació d’emergència.

SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI

Es porten a domicili els dinars i sopars de tots els dies de la setmana.

SERVEI D’AJUDES TÈCNIQUES

Cessió d’ajudes tècniques per millorar les condicions de vida a la llar: elevador WC, dispensador setmanal de medicació, talonera antiescales, agafadors, caminadors i cadires de dutxa.

ADAPTACIÓ D’HABITATGES

Servei de suport per a la realització de petites adaptacions als habitatges (adequació de banys, cuines...).


SERVEI D’INTÈRPRETS DE LLENGUATGE DE SIGNES PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS AUDITIVES

Intervenció d’un intèrpret de llenguatge de signes en les entrevistes amb els serveis socials, amb una duració màxima de dues hores.


SERVEI D’ORIENTACIÓ SOBRE INCAPACITAT I TUTELA

Es faciliten assessoraments puntuals sobre el procediment d’incapacitació i tutela adreçat als usuaris d’entitats especialitzades. També s’organitzen xerrades informatives.


SERVEI DE BEQUES PER A ACTIVITATS DE VACANCES DE PERSONES AMB DISCAPACITATS PSÍQUIQUES

Informació per sol·licitar beques per a sortides de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu organitzades per la Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental (APPS) i la Federació Catalana d’Esport i Lleure (ACELL), adreçades a persones amb discapacitats psíquiques i amb dificultats econòmiques.


Qui hi pot accedir?

Els serveis socials van destinats a tota la població empadronada al municipi.

On adreçar-se?

Al Centre de Serveis Socials d’Atenció Primària del districte o bé al telèfon 93 462 40 40.

Normativa

El marc de referència dels Serveis Socials municipals el conformen, a més de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els següents documents:

Decret legislatiu 17/1994 de refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994 en matèria d’assistència i serveis socials.

Decret 284/1996 de regulació del sistema català de serveis socials i el III Pla d’actuació social i el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Decret 27/2003 que defineix les funcions assignades als Serveis Socials d’Atenció Primària.

Al principi

Imatge del logotip de la secció de serveis d'orientació i assessorament
Compartir Compartir