La qualitat de l’atenció i l’avaluació de la institució de la Defensora de la Ciutadania

Si la funció de la Defensora de la Ciutadania es defineix al reglament per ser un mecanisme de control i supervisió de l’actuació municipal en termes del respecte i compliment dels drets de la ciutadania... qui i com avalua l’actuació de la Defensora?

Aquests primers dies de gener iniciem la tasca de revisar els expedients atesos l’any 2023. Es tracta d’analitzar tots els casos, la seva tipologia, veure el tractament que els hi hem pogut donar, si han estat casos d’informació i assessorament o expedients de queixa, les respostes que hi hem donat, les que hem obtingut de l’ajuntament davant les nostres peticions d’informació i com ha estat la resolució de cada cas. Amb tota aquesta anàlisi i informació em correspon l’elaboració de l’informe al Ple que el Reglament de la institució assenyala que haig de presentar anualment.

Al meu darrer Informe corresponent a les actuacions de l’any 2021 i que vaig presentar al plenari d’abril de 2022 vaig informar de la implementació de la Carta de Serveis de la Defensora, un instrument amb caràcter voluntari i d’autoimposició que la institució va fer per a mostrar públicament els compromisos de treball i de qualitat de servei que s’assumeixen davant la ciutadania. Després d’un període de prova al darrer trimestre de 2022 la implantació de la Carta va ser operativa des de gener de 2023, motiu pel qual dins del pròxim Informe, serà on per primer cop exposarem públicament com ha estat el seu funcionament i els resultats obtinguts d’aquesta avaluació.

Atesa la coincidència de les convocatòries electorals de les eleccions municipals (28M) i generals (23J), es va considerar oportú no presentar  l’informe de les actuacions corresponents a l’any 2022. Per aquest motiu, l’informe que ja he començat a treballar haurà d’incloure dades dels anys 2022 i 2023. La previsió, respectant els dictats del Reglament, és que l’Informe es presenti dins del primer quadrimestre de 2024, segurament al plenari d’abril.

El compliment del Reglament de la institució queda reflectit a l’Informe anual que es presenta al Ple i es pot avaluar veient el treball que hem pogut fer amb cadascun dels casos i com ha estat la resposta municipal als requeriments de la institució. El compliment dels compromisos de la Carta de Serveis de la Defensora els obtenim de l’avaluació directa i externa que la ciutadania fa sobre la nostra tasca mitjançant la resposta d’un qüestionari i són l’avaluació pública de la institució que s’implanta per a formar part de l’Informe al Ple.

L’avaluació de la ciutadania inclou qüestions com la facilitat de contacte, accés i confort de l’Oficina, el temps d’espera fins a ser atès, el tracte rebut, la confidencialitat i una valoració sobre la informació, l’assessorament i l’atenció rebuda per cada persona. Finalment, el qüestionari ofereix un apartat obert on cada persona pot fer constar tot el que cregui oportú sobre el que vulgui. Cal destacar que l’anonimat de les respostes és absolut i que no hi ha capacitat d’associar les respostes amb cap expedient concret.

Supervisar l’actuació municipal suposa haver d’aplicar una mirada crítica, sempre de forma constructiva, cap a les respostes i decisions que es prenen amb l’objectiu de trobar oportunitats de millora. Però la supervisió, la crítica i la millora sempre ha de començar per cadascuna de nosaltres. Com a persones... i també com a Defensora.

Per accedir a la Carta: https://www.gramenet.cat/sites/defensora-de-la-ciutadania/

 

Pepa González Lara
Defensora de la Ciutadania