Aprovació definitiva

Aprovat amb caràcter definitiu pel Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en data 27 de novembre de 2017.

Àmbit: Inclou la totalitat del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Objectiu:  L'objecte del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) és la planificació a Santa Coloma de Gramenet considerant tots els mitjans de transport que hi intervenen i la configuració d'estratègies de mobilitat sostenible al municipi.

Fitxa resum de l'Aprovació Inicial:

TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Data Aprovació Inicial:25-07-2016 pel Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Publicació Aprovació Inicial:
 • BOPB: 16-09-2016.
 • DOGC: 14-09-2016.
 • Web Municipal: 08-09-2016.
 • Full Informatiu Ajuntament: 16-09-2016.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 12-09-2016
 • Diari "El Periódico": 13-09-2016
Exposició pública:

45 dies hàbils comptat des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

FINS AL 22 DE NOVEMBRE DE 2016.

DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Documentació Administrativa:Acta d'Aprovació Inicial.
Documentació Escrita i gràfica:Document 1: Memòria.
Document 2: Programa d'actuacions.
Document 3: Annexos:
    Annex1 - Plànols.
    Annex2 - Actuacions en mobilitat durant el període 2011-2016.

    Annex3 - Diagnosi i participació:

 1. Inventari punts negres Transport Públic.
 2. Resultats aforaments de trànsit.
 3. Enquesta ciutadana.
 4. Participació ciutadana de la diagnosi.
 5. Procés de participació ciutadana en la fase de propostes.
 6. Caracterització i modelització del sistema actual de mobilitat a BCN nord.
 7. Tallers de mobilitat amb perspectiva de gènere.

   Annex4 - Resum del Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de L'Aire 2008-2020.

   Annex5 - La Pinta Verda.
   Annex6 - Estudi de superilles per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
Document 4: Síntesis del PMU.
Document 5: Estudi ambiental estratègic.

Posteriorment a l'aprovació inicial es farà una exposició pública del document per un termini de 45 dies hàbils i posteriorment es requeriran els informes preceptius de Medi Ambient de la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità. Finalment el document passarà a l'aprovació definitiva del Ple.


La redacció del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), s’emmarca dins de les directrius i continguts definits per la “Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat” de la Generalitat de Catalunya que fixa la seva elaboració per als principals municipis de Catalunya.


Amb el suport de:

Logo de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Logo de la Diputació de Barcelona