Estadístiques de Santa Coloma de Gamenet

Font: Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social

Data publicació: març, 2021

Període d’actualització: anual

Segons l’Idescat, a 01/01/2020 la població de Santa Coloma continuava augmentant de forma significativa. En aquell moment, consta-ven empadronades en el municipi 120.443 persones (60.916 dones i 59.527 homes), 1.228 persones més que a inicis del 2019.

Gràfic

La població de 0 a 14 anys de Santa Coloma eren 18.347 persones (8.904 nenes i 9.443 nens), xifra que suposa el 15,2% del total de la població. En l’altre ex-trem, la població de 65 i més anys havia arribat a les 23.549 persones (13.606 dones i 9.943 homes), un 19,6% del total de la població, mentre que la població de 85 i més anys eren 3.025 persones (1.972 dones i 1.053 homes).

A inicis del 2020, es mantenia la tendència creixent de l’envelliment observada en els darrers anys (per cada 100 infants hi ha 128,4 persones de 65 o més anys, i un 12,8% de les persones grans tenen 85 o més anys). Es previsible que les dades de 2021 reflecteixin una moderació d’aquesta tendència alcista, com a resultat de la mortalitat excessiva d’aquest 2020, que ha afectat sobretot gent gran (i especialment dones grans).

Santa Coloma és un municipi demogràficament jove, gràcies a la seva ja característica recepció de fluxos migratoris procedents de l’estranger.

La gestió per fer front a la pandèmia ha aturat aquests fluxos migratoris, de tal manera que és previsible que a inicis de 2021 s’hagin mantingut les dades de població estrangera d’inicis de 2020.

A 01/01/2020, la població estrangera havia continuat creixent fins arribar a 26.869 persones (12.661 dones i 14.208 homes), xifra que representa el 22,3% del total de la població empadronada a Santa Coloma de Gramenet.

Gràfic
Gràfic
Piramide
Piramide

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal, 31/12/2020

* En breu es publicarà l’anuari estadístic de 2020.