Convenis, encomanes de gestió i subvencions

55. La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.
56. La relació detallada de les subvencions i ajudes públiques concedides per l' Ajuntament, amb esmena del seu import, objecte o finalitat i beneficiaris.
57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels grups polítics municipals.