Ple municipal

Número: 03/2024

Sessió: Ordinària

Data: 25 de març de 2024

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2024, corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2024.

2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta de modificació de l’acord 6 del Ple de 3 de juliol de 2023 que aprovava la relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials i les seves retribucions, respecte al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

4 RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ

ALCALDIA [Secretaria General]

Proposta de modificació de l’acord del Ple de 3 de juliol de 2023 d’aprovació del número, característiques i retribucions del personal eventual, respecte del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

5 ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de les liquidacions de l’exercici 2023 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2023.

6 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de l'increment de retribucions 0,5%-LPGE 2023.

7 RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ


TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de la quantia màxima global del complement de productivitat corresponent a l’exercici 2023.

8 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d’aprovació de la Modificació de la plantilla orgànica i relació de llocs de treball.

9 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta d'aprovació de l'autorització d'una compatibilitat per realitzar segona activitat.

10 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació del Pla General d’Inspecció Fiscal per a l’exercici 2024

11 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació de la bonificació d’IAE I IBI de les empreses Duet Can Zam, SAU, Duet Rambla Fondo SAU; Gremeimpuls, SA; i Bressolgramenet SA

12 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA I REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL [Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per a l’any 2024.

13 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA I REGIDORIA D’HABITATGE, ENERGIA, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ ANIMAL
[Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge situada en aquest municipi, pels anys 2024-2027.

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

Proposta d’aprovació de la declaració d’especial interès de les obres dels mesos novembre desembre 2023.

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

15 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUT, 7 D’ABRIL.

16 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS PERSONAS DESAPRECIDAS SIN CAUSA APARENTE.

17 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO, 2 DE ABRIL

 

Mocions

Precs i preguntes