Ple municipal

Número: 16/2023

Sessió: Ordinària

Data: 28 de novembre de 2023

Hora: 18.00

Lloc: Sala de Plens

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1    Aprovació, si escau, de les actes número 12/2023, 13/2023 i 14/2023, corresponents a les sessions ordinària del 26 de setembre, extraordinària del 19 d’octubre i ordinària del 30 d’octubre de 2023, respectivament.

2    SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets d'alcaldia.

3    ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2023.

4    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Servei de Contractació]

Proposta d'aprovació del Pla Anual de Contractació de l'exercici pressupostari 2024.

*Petició de paraula l’Associació Ningú Sense Llar Gramenet – Sr. Jaume Palau.

5    TINÈNCIA D'ALCADIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEISINTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns]

Proposta aprovació de modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball del personal directiu.

*Petició de paraula Comitè d’Empresa i Junta de Personal – Sra. Ma. Rosa Perea.

6    TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat]

Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet.
    
PROPOSTES D’URGÈNCIA


7    Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE FAMÍLIES I DRETS SOCIALS


Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Marc de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social.

8    Ratificació de la inclusió

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d'aprovació de l'autorització a la senyora M. Pilar Martín Ramírez, la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat per compte aliè.

9 Punt d’urgència

TINÈNCIA D'ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA [Gestió Urbanística i Habitatge]

Proposta de la modificació de l’acord primer del Ple de l'Ajuntament, de data 25/07/2023, sobre la disposició de les despeses relatives a l’encomana a Gramepark, SA, per a la gestió del conveni amb SAREB, respecte de l'anualitat 2023.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES


Mocions

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR

10 MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2023. DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.

11 MOCIÓ DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS.

12 MOCIÓ DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA 2023. UN DIA D'ACCIÓ PER A LA INFÀNCIA, AMB LA INFÀNCIA.

GRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

13 MOCIÓ PARA LA ELIMINACIÓ DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

14 MOCIÓN CARRETERA SANTA COLOMA DE GRAMENET.
    
GRUP MUNICIPAL VOX

15 MOCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL ISLAMISMO RADICAL.

16 MOCIÓN DE RECHAZO A LA AMNISTÍA A LOS RESPONSABLES DEL GOLPE DE ESTADO SEPARATISTA EN 2017.
    
PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal Vox – Presentada 1 conjunta amb PP
Grup Municipal PP – Presentada 1 conjunta amb Vox
Grup Municipal ERC –
Grup Municipal C’s –