Ple municipal

Número: 03/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de març de 2023
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 2/2023, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2023.
 
2 SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
 
3 ALCALDIA [Secretaria General / Serveis Jurídics]
 
Donar compte al Ple del text definitiu dels estatuts del Consorci del Besòs una vegada revisats pel departament de política lingüística de la Generalitat de Catalunya.
 
4 ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de les liquidacions de l’exercici 2022 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2022.
 
5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS,TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d'aprovació de la quantia màxima del complement de productivitat corresponent a l'exercici 2022.
 
6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS,TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
[Direcció de Recursos Humans]
 
Proposta d'aprovació del “Protocol per a la prevenció, detecció, actuació, seguiment i reparació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet”.
 
7 TINÈNCIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2023 (1/2023).
 
8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRASPARÈNCIA
[Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d'aprovació de la modificació del conveni subscrit amb l'ORGT.
 
9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA; REGIDORIA DE RECURSOS INTERNS, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
 
Proposta d'aprovació definitiva de la cessió d’ús provisional i en precari dels béns patrimonials que s’indiquen tot seguit, a favor de l’empresa municipal Gramepark, SA, per a la seva inclusió en l’Oficina Local de l’Habitatge, per a ser destinats a lloguer social.
 
10 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS , URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

Aprovar inicialment la modificació de l’article 8.1 de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l'Àrea de Conservació Rehabilitació de Pirineus.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS , URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge]

 Proposta d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar de la finca situada al carrer Sant Pere, 27.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS , URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge] 

Fer efectiu el pagament reconegut per la finca de l’avinguda de la Generalitat, 213, pel preu de 210.000,00 € en el Ple de 16 de desembre de 2019 i 13 de juliol de 2020. 

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d'aprovació del cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2023. 

14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT 

Proposta d'aprovació de la modificació de l’article 8 de l’Ordenança municipal de terrasses.

PROPOSTES D’URGÈNCIA
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DELS PUNTS 15 I 16


15 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Proposta d’aprovació per declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte del servei de control de qualitat del servei públic per a la conservació i manteniment del conjunt de les instal•lacions d’enllumenat públic, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

16 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació de la sol•licitud a la Diputació de Barcelona de la cessió de la titularitat de la carretera BV-5001 entre els PK 0+355 i 1+500 i aprovació de l’esborrany de Conveni relatiu a les obres del Projecte de re-urbanització de l’Avinguda Generalitat entre la rotonda de Can Peixauet i el carrer Sant Jordi (Carretera BV-5001 entre el PK 1+500 i el PK 1+250).

 

 

Punts d'urgència

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

17 MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE AL MENJADOR ESCOLAR.

Petició paraula Educación Sra. Ikram Idrissi.

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

18 MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA.

Petició paraula Secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet- Sra. Montse Llorente i Ma. Rosa Perea.

19 MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS DEL POBLE PALESTÍ I CONTRA L'APARTHEID.

Petició paraula Sumud Palestina

GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

20 AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL QUE S’HA COMMEMORAT EL 21 DE MARÇ.
    
PRECS I PREGUNTES

Regidora no adscrita -
Grup Municipal ERC -
Grup Municipal ECP -
Grup Municipal C’s – Presentades.