Ple municipal

Número: 5/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 30 de maig de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 25 d'abril de 2022.   
 
2  SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
     
3  ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’informe resum de control intern de 2020; de l’informe relatiu als treballs de fiscalització plena posterior de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de la Música; de l’auditoria de comptes anuals i de compliment de les dues societats municipals Gramepark, S.A. i Grameimpuls, S.A.; de l’auditoria de comptes del Patronat Municipal de la Música, de l’auditoria operativa de concessions i prestacions de servei públic; de l’informe auditories de registres comptables 2019 i 2020 i de l’informe de control financer de subvencions 2019.
     
4  ALCALDIA [Intervenció]
 
Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2022.
     
5  ALCALDIA
 
Proposta d'aprovació del Pla de Civisme de Santa Coloma de Gramenet.
     
6  TINÈNCIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (4/2022).

7  TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d'aprovació de la cessió d'ús, provisional i en precari, de diversos habitatges municipals a favor de Gramepark, SA, per a la seva incorporació a l'Oficina Local d'Habitge.

Ratificació de la inclusió.

*Proposta provisional.

8  TINÈNCIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació les bases específiques, que consten a l’expedient, i la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de director/a adjunt de Coordinació de Subvencions.

9  TINÈNCIA D’ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

Proposta d’aprovació pel requeriment al Consorci de Salut i Social de Catalunya la presentació a l’òrgan corresponent de la Generalitat de Catalunya l’expedient de regularització retributiva del personal de la Fundació S21 que presta els serveis d’ajuda domiciliària a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, així com un informe complet de la situació de compliment o incompliment de les previsions contingudes al Conveni Col·lectiu d’aplicació, i ordenar les accions administratives corresponents derivades d’aquests requeriments. 

Ratificació de la inclusió.

*Proposta provisional.

10  REGIDORIA DE COMERÇ, TRANSPORTS I MOBILITAT

Proposta d'aprovació de les pròrrogues i les revisions de preu del contracte d’arrendament per l’ús i explotació de la parada núm. 45 del Mercat Municipal de Singuerlin pels anys 2019, 2020 i 2021, traslladar la parada a la núm. 12-13 i generar les liquidacions corresponents.

          
MOCIONS    
En Comú Podem - Moció de la PAHV Gramenet per un habitatge digne i adequat.

PRECS I PREGUNTES