Ple municipal

Número: 4/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 25 d'abril de 2022
Hora: 18.00 h

Sessió: Presencial

Aquesta sessió es podrà seguir per streaming mitjançant aquest enllaç:  https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/video/directes/

Ordre del dia

Aprovació, si escau, de l’acta número 3/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de març de 2022.    
 
2  SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
     
3  ALCALDIA [DEFENSORA DE LA CIUTADANIA]
 
Donar compte de l’informe 2021 de la Defensora de la Ciutadania i adopti les mesures que estimi adients de conformitat al mateix.
     
4  TINÈNCIA D'ALCALDIA D’ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]
 
Proposta d'aprovació d'expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2022 (3/2022).
     
5  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovació provisional de la Modificació puntual de PGM per a la creació i concreció de dos nous equipaments: Pedró, 14 i Can Pata.
     
6  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT [Gabinet d'Acció Territorial]

Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Pla Especial Protecció Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.
 
7  TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D’ALCALDIA DE LA SUBÀREA D’HABITATGE I ENERGIA [Gabinet d'Acció Territorial]
 
Proposta d'aprovació del text refós de la  Modificació puntual de PGM obtenció d'habitatge assequible.
 
            
MOCIONS    
     

8

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I EN COMÚ PODEM 

MOCIÓ CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS ANY 2022.

9

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIÓNS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

10

GRUPS MUNICIPALS  EN COMÚ PODEM I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

MOCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DE LA SAREB EN UN INSTRUMENT PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE I ELS MECANISMES DE CESSIÓ ALS AJUNTAMENTS.

11

GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I EN COMÚ PODEM

MOCIÓ SOBRE EL CIBERESPIONATGE MASSIU REALITZAT A POLÍTICS, ACTIVISTES, PERIODISTES I ADVOCATS RELACIONATS AMB EL PROCÉS DEMOCRÀTIC D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA.

 

PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal C’s - 

Grup Municipal ECP -

Grup Municipal ERC -