Ordre del dia

     
Ratificació pel ple de l’excepcionalitat de la situació, a efectes de la realització telemàtica de la sessió.
 
 
1     Aprovació, si escau, provació de l’acta número 8/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2020.
 
 
2     SECRETARIA GENERAL
 
Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.
 
Donar compte de la presa de possessió del senyor Francesc Aragón Sánchez com a interventor.
 
 
3      TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]
 
Proposta d’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’any 2021.
 
 
4     TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
 
Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de circulació.

 

PUNTS D'URGÈNCIA

5     TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2020.

6     ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat municipal Grameimpuls, SA-

Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts de la Grameimpuls, SA.

 7    DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS.     

 

MOCIONS      

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 

 

Mocions

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR FERIANTE.


* Petició de paraula  -  Gremi de Firaires de Barcelona i Província – Sr. Marcos Orus Vargas i Sr. Enrique Granell Vidal.

MOCIÓN PARA DAR LA OPCIÓN A LAS FAMILIAS DE PEDIR LA JORNADA CONTÍNUA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
. Moció retirada

ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PSC

* Petició de paraula – Plataforma Jornada Contínua Santa Coloma de Gramenet - Sra. Oihana Cuesta Gómez.

* Petició de paraula  - Plataforma Volem Jornada Contínua – Sr. David Zafra Díaz.

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT I SOLIDARITAT AMB LA REPÚBLICA D'ARTSAKH.


ESMENA A LA TOTALITAT DEL GRUP MUNICIPAL PSC.
 
* Petició de paraula  - Associació d'armenia a Catalunya Ararat – Sra. Emma Hakobyan i Sr. Sarkis Hakobyan.

GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ INSTANT AL PARLAMENT DE CATALUNYA A IMPULSAR I APROVAR EL NOU PACTE NACIONAL PER LA SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA.


GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

MOCIÓ EN SUPORT AL PERSONAL EDUCATIU DE LA CIUTAT I EN RECLAMACIÓ DE L’ATENCIÓ A L’EMERGÈNCIA EDUCATIVA.

MOCIÓ PER RECLAMAR AJUDES AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FONS PERDUT PELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ, ELS CENTRES D’ESTÈTICA I EL COMERÇ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.


GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM

MOCIÓ EN SUPORT D’UN PACTE D’ESTAT PEL DRET A L’HABITATGE.


GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER A MILLORAR LES CONDICIONS DELS ENTORNS ESCOLARS PER FER-LOS MÉS SEGURS I HABITABLES.


    
PRECS I PREGUNTES

Grup Municipal Ciutadans –
Grup Municipal En Comú Podem –
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya –