1 Aprovació, si escau, de l’acta número 14/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2019.

2 SECRETARIA GENERAL 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 ALCALDIA [Intervenció]

Proposta d’aprovació del nomenament d'auditoris de la societat municipal Gramepark, SA per als comptes anuals dels exercicis 2019, 2020 i 2021.

4 ALCALDIA [Intervenció]

Proposta d’aprovació del nomenament d'auditoris de la societat municipal Grameimpuls, SA per als comptes anuals dels exercicis 2019, 2020 i 2021.

5 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació del conveni en matèria de Gestió Cadastral.

6 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2020.

7 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics[ 

Proposta d'aprovació definitiva del Pressupost 2020.

8 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació sobre el complement de productivitat 2019.

9 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Direcció de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació sobre aplicació del fons addicional 2018 i dietes per jornada partida.

10 TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Prevenció]

Proposta d’aprovació el "Procediment de prevenció d'actuació davant de situacions de violència ocupacional" en el marc del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

11 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'adquisició inicial, de manera anticipada, d'una finca de l’avinguda de la Generalitat, núm. 209, pel preu de 86.000,00 €, per a ser destinada íntegrament a l’emplaçament d’un nou Institut d’Educació Secundària, en compliment de les previsions del planejament vigent.

12 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d'adquisició inicial, de manera anticipada, d'una finca de l’avinguda de la Generalitat, núm. 213, pel preu de 210.000,00 €, per a ser destinada íntegrament a l’emplaçament d’un nou Institut d’Educació Secundària, en compliment de les previsions del planejament vigent.

13 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT; SUBÀREA D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Proposta d’aprovació del nou model de gestió intermunicipal del Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia per extinció del Consell Comarcal, i pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia.

 14 TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

Proposta d’aprovació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de la llicència d’obres atorgada a la Universitat de Barcelona per a la construcció d’un edifici aïllat destinat a planta tecnològica alimentària i gastronòmica per cobrir necessitats d’àmbit docent i de recerca dins del conjunt d’edificis del Campus de l’Alimentació de Torribera.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA CRISI AMBIENTAL AL RIU BESÒS DERIVADA DE L’INCENDI A UNA PLANTA DE RECICLATGE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS I PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA UN PLA URGENT DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL  DELS HÀBITATS I LA BIODIVERSITAT.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 50è ANIVERSARI DE L’ATORGAMENT DEL TÍTOL DE CIUTAT AL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

MOCIONS
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Moció ens suport de la campanya “Un Baltasar de veritat”.

PRECS I PREGUNTES
Grup Municipal ERC 
Grup Municipal ECP  
Grup Municipal C’s