Documents

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Certificat de documentació de prevenció de riscos laborals per a OBRES

183 KB 14.07.2016 13:15
icon Certificat de documentació de prevensió de riscos laborals per a SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

136 KB 14.07.2016 13:15
icon Formulari Normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador o l'entitat adjudicadora

1 MB 20.06.2018 12:25
icon Formulario Normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)

Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

1 MB 20.06.2018 12:25
icon Instruccions factures

Instrucció de gestió del Registre Centralitzat de factures emeses pels contractistes

124 KB 25.11.2013 13:35
icon Instruccions per redactar informes

Instrucció per redactar els informes d’inici de licitació per procediments oberts que es tramitin al Servei de Contractació

2 MB 25.04.2018 11:05

Creació del Registre centralitzat de factures

El Ple de l'Ajuntament, en data 22 de desembre de 2011, va aprovar definitivament les bases d'execució del pressupost i la creació del Registre centralitzat de factures i altres documents emesos pels contractistes, amb la Instrucció que regula la seva gestió.

Aquesta Instrucció introdueix tot un seguit de normes i requisits en les relacions entre els proveïdors i contractistes i l'Ajuntament que tenen per objectiu agilitzar  la tramitació de les factures i reduir així els terminis de pagament:

1.- Les factures o altres documents que es presentin a l'Ajuntament a partir del dia 1 de gener de 2012 han d'incloure a més dels requeriments establerts en els articles 6,7,15,16 del RD 1496/2000, de 28 de desembre, el número de referència de l'Ajuntament encara que el serveis hagi estat contractat en exercicis anteriors.

L'esmentat número de referència, l'haurà de facilitar el servei municipal gestor de la contractació i haurà de constar a la factura com "Ref. Ajunt.:".

Aquest número es compon d'11 dígits:

- El primer dígit serà sempre un 2
- Els quatre següents seran els corresponents a l'any de comanda
- La resta es correspon amb el número de l'operació del nostre sistema compatible

És obligatori que hi consti el número de referència de l'Ajuntament per a la tramitació de les factures o documents de despesa, per tant, les factures o documents que no incorporin l'esmentat números seran retornades a l'emissor i es tindran per no presentats a l'Ajuntament.

El número de referència garanteix al contractista o proveïdor l'existència de consignació pressupostària per pgar la seva factura o document i facilita la tramitació de la mateixa dins de l'Ajuntament, per la qual cosa serà possible reduir el termini de pagament i el contractista cobrarà en les dates marcades per la Llei.

2.- Les factures o documents es presentaran preceptivament al Registre general de l'Ajuntament que podrà segellar una còpia de la factura o document on consti la data de presentació al Registre general. Aquesta data serà la que comptarà per calcular el termini de pagament. Per tant, les factures o documents NO s'han d'entregar en altres serveis municipals i tampoc directament a personal municipal que NO sigui el propi del Registre general.


Presentació de la documentació

Decret d'alcaldia nº 2407 (15/05/2010). Forma de presentació de la documentació administrativa en els expedients de contractació

 En tots els expedients de contractació, tant els iniciats com els que s'hagin de tramitar, la documentació administrativa que es contingui en els Sobre núm. 1, independentment del procediment a seguir, es podran presentar tant en original, fotocòpia compulsada o mitjançant  fotocòpia. En tot cas, l'adjudicatari provisional haurà de compulsar tota la documentació.

Dades generals que han d'aparèixer a les factures emeses a l'Ajuntament:

  • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • NIF: P-0824500-C
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08921 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona
  • Centre Gestor: Centre de l'Ajuntament que gestiona la contractació "Ref.Ajunt.:"