PU-136 - Modificació puntual del PGM a l'illa delimitada pels carrers Baró, Major, M. Déu dels Àngels i Pg Salzereda

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 15 de novembre de 2006.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4781 el 15/12/2006.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2006 / 023824 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.