Educació, Formació i ocupació

Relació de cartes de servei

Educació  Carta  •  AvaluacióFulletó

Escoles bressol  Carta   • Fulletó

Escola de música  CartaAvaluació    • Fulletó

Escola de restauració  Carta Avaluació 

Centre de formació ocupacional La Ginesta  Carta Avaluació

Centre de formació i treball  CartaAvaluació

Informació i orientació laboral  Carta Avaluació

 

 


Les 31 Cartes que van entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 (1ª fase) disposen de l’avaluació de compliment de compromisos, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017. La resta de Cartes (2a i 3a fase) van entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, per tant, seran avaluades el primer semestre de 2019.

Les Cartes de Serveis bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació