Skip to main content

BASES DE LA TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, DRAPS

 

Per tal de premiar bianualment els millors treballs literaris en les especialitats de dramatúrgia i poesia de temàtica social, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va instituir el 2018 la concessió dels PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, en endavant PREMIS DRAPS, l’atorgament de la tercera edició dels quals es regula per les bases següents:

 

Primera

Els PREMIS DRAPS premien els millors treballs literaris en les especialitats de dramatúrgia i poesia amb continguts de tipus social de qualsevol índole: situació socioeconòmica, perspectiva de gènere, drets dels col·lectius LGTBI, infància, discapacitat, fenòmens migratoris, etc.

 

Segona

Els PREMIS DRAPS s’atorgaran en nombre de dos, responent a cadascuna de les categories següents, sempre dins de les temàtiques:

  • Categoria de Dramatúrgia: Serà atorgat a la millor obra en la disciplina de dramatúrgia.
  • Categoria de Poesia: Serà atorgat a la millor obra en la disciplina de poesia.

 Ambdós treballs guardonats seran premiats amb la seva publicació en format de llibre imprès, cinquanta exemplars d'aquest llibre i 1.000€ en metàl·lic per a cada un (els premis concedits estaran subjectes als impostos establerts per la legislació vigent en la matèria).

 

Tercera

Els treballs presentats hauran de ser rigorosament inèdits (tant en format físic com online) i no haver estat guardonats en cap altre concurs ni certamen literari, així com no estar compromesos o en tràmits de publicació amb cap editorial. No es permet presentar més que una obra per autor/a.

 

Quarta

Podran concórrer escriptors i escriptores de nacionalitat espanyola o residents a l'Estat Espanyol a partir dels 18 anys d’edat. Els treballs hauran d'estar escrits en castellà o català.

 

Cinquena

El termini d'admissió d'originals quedarà definit en la corresponent convocatòria. Qualsevol original que es rebi abans o després de les dates definides per la convocatòria serà rebutjat per l'organització.

 

Sisena

Els treballs s'hauran de trametre a la següent adreça de correu electrònic: premisdraps@gramenet.cat fent constar a l'assumpte la cita: "III Premi de Dramatúrgia i Poesia Socials de Santa Coloma de Gramenet" i l'idioma en què estan escrits.

S’hauran d'enviar dos arxius en formats .doc o .docx: un amb el treball que es presenta a concurs, que deurà complir les especificacions assenyalades a continuació, i un altre, identificat amb el títol clar de "plica", en el qual hauran de figurar el nom i cognoms de l'autor o autora, títol del treball, domicili, telèfon, adreça de correu i una breu nota bio-bibliogràfica de l'autor o autora, així com una fotocòpia del DNI (o document d’identitat de validesa anàloga).

Els poemaris, amb llibertat de mètrica i rima, tindran una extensió compresa entre els 300 i els 600 versos en formats .doc o .docx, tipografia Times New Roman o Arial, amb cos 12.

Les obres de teatre, amb llibertat de format, hauran de permetre una representació mínima de 50 minuts i una representació màxima de 90 minuts. (Aproximadament entre 40 i 72 pàgines en formats .doc o .docx a doble espai, en tipografies Times New Roman o Arial, amb cos 12).

Qualsevol treball que no compleixi aquestes condicions serà descartat.

 

Setena

Amb l'acceptació d'aquestes bases el o la participant es comprometrà, en cas de ser guardonat/da, a la signatura d'un contracte d'edició pel qual cedirà els drets de la primera edició de l'obra presentada. Tots els drets seguiran sent propietat exclusiva de l'autor o autora, concedint a la part editora únicament aquesta primera tirada de 300 exemplars.

 

Vuitena

Un jurat, designat per l’organització, llegirà i avaluarà les obres presentades per tal d'assenyalar els o les finalistes. El Jurat, que designarà els guanyadors o guanyadores d'entre els o les finalistes, estarà presidit per l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet o la persona en la qual delegui, i compost per un mínim de 3 persones més en representació de la corporació municipal i per un mínim de 4 persones de reconegut prestigi als àmbits de les lletres i les arts escèniques.

La decisió serà inapel·lable, es donarà a conèixer durant el primer quadrimestre de 2024 i serà divulgada a través del web www.gramenet.cat i dels mecanismes que l'organització consideri oportuns. El Jurat es reservarà el dret de declarar qualsevol dels premis desert.

 

Novena

Els PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET es lliuraran durant una vetllada literària que se celebrarà en una data del segon semestre de l'any 2024, al Teatre Josep Maria de Sagarra, i serà obligatòria l'assistència dels premiats o premiades o, en cas que excusin la seva presència, alguna persona en la seva representació deguda i prèviament acreditada. La incompareixença del premiat o premiada o de la persona designada implicarà la seva renúncia al premi i la publicació.

Els PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET seran lliurats cada dos anys.

 

Desena

L'obra guardonada en la modalitat de dramatúrgia serà adaptada preferentment per un grup de teatre de Santa Coloma de Gramenet al Teatre Josep Maria de Sagarra de la ciutat en una data a determinar durant el segon semestre de l'any 2024, dins de la programació estable de l’equipament. L'autor o autora de l'obra premiada es comprometrà a permetre aquesta representació o adaptació. Tots els drets seguiran sent propietat exclusiva de l'autor o autora, concedint permís únicament a aquesta primera funció.

 

Onzena

Les obres guardonades es publicaran en una data a determinar durant l'any 2024.

 

Dotzena

La participació en els PREMIS DE DRAMATÚRGIA I POESIA SOCIALS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET implica la plena acceptació de les bases i el jurat es reserva la facultat de modificar per consens algunes de les bases. Els originals no premiats i els correus electrònics dels i les participants seran degudament eliminats de les bases de dades.