Objectius

Els objectius del Pla especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet són:

a)    Donar a conèixer els grans capítols de la història, els primers assentaments, la formació i el creixement de la ciutat, a través d’un llegat global.

b)       Establir un catàleg de béns amb valor patrimonial, classificats en categories, èpoques i tipològica en ordre a la seva rellevància arquitectònica, urbanística, històrica, arqueològica i paleontològica o cultural.

c)       Establir una regulació per a l’adequada preservació, consolidació, millora, dinamització i gestió del patrimoni arquitectònic, paisatgístic, arqueològic i paleontològic de la ciutat.

d)       Establir les mesures de foment, ajut, vigilància i protecció de la legalitat urbanística necessàries per a l’adequada conservació dels béns amb valors patrimonials.

Àmbit

L’àmbit del PEPPSC és el terme municipal de  Santa Coloma de Gramenet i abasta la totalitat d’edificacions o elements construïts, àmbits urbanístics, zones arqueològiques i elements del paisatge existents a la ciutat, considerats d'interès arquitectònic, urbanístic, històric, arqueològic i paleontològic o cultural.

Marc Legal

El PEPPSC concreta la regulació i protecció dels elements patrimonials rellevants del municipi de Santa Coloma de Gramenet, segons el que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni cultural Català i es desenvolupa en aplicació del Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El PEPPSC s’ajusta a les previsions urbanístiques del Pla General vigent a la ciutat, així com a les determinacions establertes pel Text refós de la Llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificacions posteriors.

Estructura

El PEPPSC es composa d’un únic document amb els següents apartats:

Memòria informativa. Descripció de l’evolució històrica de la ciutat, la justificació de la conveniència i oportunitat del Pla, la descripció de la metodologia emprada i la definició dels objectius fixats i dels criteris per aconseguir-los.

Normativa. Descripció de la categoria i tipologia dels béns objecte de protecció i relació de disposicions que regulen les intervencions admeses i el procediment de tramitació per cada tipologia de béns protegits.

Estudi econòmic i financer. Relació de les mesures de foment i ajut als propietaris de béns catalogats, i descripció dels drets i deures d’aquests en la gestió dels seus béns.

Plànols guia dels béns objecte de protecció. Plànols de caràcter informatiu i normatiu que expressen la situació dels béns protegits i el seu entorn dins el terme municipal de Santa Coloma.

Fitxes dels béns objecte de protecció. Fitxes informatives que expressen les dades representatives, la situació geogràfica, el context històric i la descripció dels béns objecte de protecció; i fitxes normatives que expressen la categoria i tipus de protecció amb indicació de les propostes i tipus d’intervenció admeses sobre aquests.

Interpretació

Les normes del PEPPSC s’interpretaran segons el sentit propi de les paraules, en relació amb el seu context, els antecedents històrics i legislatius i la realitat social del temps en què han de ser aplicades i atenent, fonamentalment, a l’esperit i finalitat d’aquestes.

Prevaldrà sempre la interpretació que ofereixi una solució més favorable per a la recuperació i/o conservació dels valors patrimonials originals del bé objecte de protecció.

En el cas de contradiccions internes del PEPPSC, o d’aquest amb la legislació vigent, prevaldrà la norma que comporti la major protecció del patrimoni i que representi un millor assoliment dels objectius establerts pel PEPPSC.

Les qualificacions urbanístiques que figuren a les fitxes informatives i normatives poden ser objecte de modificacions de planejament al llarg del temps, per la qual cosa en el present Pla només tindran caràcter informatiu.

Obligatorietat

Tant les administracions públiques com els particulars estan obligats al compliment de les disposicions que conté el PEPPSC. Conseqüentment, qualsevol actuació o intervenció sobre l'àmbit del PEPPSC susceptible d'alterar-ne la realitat física o l'ús, tingui caràcter definitiu o provisional, sigui d'iniciativa pública o privada, ha d'ajustar-se a les disposicions esmentades.

Són determinacions de caràcter normatiu les compreses a les normes, fitxes i plànols d'ordenació, incloses les directrius en ells establertes, les quals són d'obligat compliment.

L'obligatorietat esmentada en els punts anteriors no limita les facultats que corresponen als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals per a l'exercici, d'acord amb les previsions del Pla, de les seves competències, segons la legislació específica aplicable en cada cas.

Vigència, revisió i modificació

El PEPPSC entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o diari oficial que s’escaigui, i conservarà la seva vigència en tant que no es revisi.

La vigència és indefinida i és causa de revisió, la modificació de les circumstàncies locals, territorials, de caràcter cultural, social, tecnològic, demogràfic, econòmic o ambiental, que exigeixin un altre model de protecció del patrimoni de Santa Coloma.

Qualsevol inclusió o exclusió s’efectuarà mitjançant una modificació puntual del present Pla. En els supòsits establerts per la Llei 9/1993 caldrà, a més a més, informe de la Direcció General de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La modificació podrà ser promoguda d’ofici, a instància de l’interessat o a proposta d’altres administracions públiques.

Tota modificació per inclusió o exclusió d’un bé, a més dels tràmits establerts per la legislació competent, complirà les següents condicions:

a)  En cas d’inclusió, caldrà complimentar la fitxa escaient pel bé objecte de modificació, aplicant els criteris normatius particulars per al nou element, segons els criteris establerts en aquest pla especial.

b)  En cas d’exclusió, caldrà la concurrència d’algun dels supòsits següents:

-    Per desaparició dels motius que justificaren la seva inclusió.

-    Que sigui necessari el seu enderroc per motius d’interès públic.

-    Per destrucció total o parcial ocasionada per força major, sens perjudici de les responsabilitats que puguin exigir-se.

Des del moment de l’aprovació definitiva de la catalogació individual, mitjançant la modificació puntual del pla especial, els nous béns passaran a ser part integrant del PEPPSC a tots els efectes.

Categoria de protecció

El PEPPSC regula la conservació, millora, restauració, protecció i intervenció dels béns arquitectònics, urbanístics, històrics, arqueològics i culturals del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Sobre la base de la classificació establerta al Títol I de la Llei 9/1993 i al document “Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de protecció”, elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’han establert les següents categories de protecció que consten a les fitxes normatives dels béns protegits:

Béns culturals d’interès nacional (BCIN). Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català inclosos en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional del Departament de Cultura de la Generalitat. Al PEPPSC s’inclouen dins els béns amb clau EC “Edificis i elements del Catàleg”.

Béns culturals d’interès local (BCIL). Són els béns immobles integrants del patrimoni cultural que, tot i la seva significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional, però que cal preservar i mantenir com a identificadors del municipi. S’inclouen al PEPPSC dins els béns amb clau EC “Edificis i elements del Catàleg”.

Jaciments arqueològics o àrees d’expectativa arqueològica. Són les àrees que no han estat declarades BCIN però que, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques. S’inclouen al PEPPSC dins els béns amb clau ZA “Zones arqueològiques”.

Béns amb protecció urbanística (BPU). Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels quals identifiquen a l’arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, que el pla vol protegir pels seus valors d'interès cultural. S’inclouen al PEPPSC dins els béns amb clau A “Ambients urbans”.

Entorns. Són els àmbits de protecció delimitats al voltant d’un bé necessaris per a la seva adequada conservació. L’entorn està constituït per l’espai, sigui edificat o no, que dóna suport ambiental al bé catalogat i es delimita atenent a criteris visuals, ambientals, paisatgístics i/o urbanístics amb l’objecte d’evitar-ne l’alteració dels valors patrimonials del bé, la seva contemplació o l’estudi del mateix.

Així mateix, s’estableixen dues categories amb regulació especifica i protecció pròpia:

Inventari.  Són els béns immobles amb certa rellevància històrica o arquitectònica, el testimoni dels quals cal preservar per deixar constància de la seva memòria històrica. S’inclouen al PEPPSC dins els béns amb clau EI “Edificis i elements de l’Inventari”.

Recull d’elements del paisatge. Són els béns de cert interès paisatgístic o cultural, la memòria i rellevància dels quals cal preservar, divulgar o documentar. S’inclouen al PEPPSC dins els béns amb clau EP “Elements del paisatge”.

Desenvolupament i execució

La gestió d’aquest pla correspon a l’Ajuntament, sens perjudici de la participació d’altres persones o entitats. La Corporació municipal exercirà, per tant, totes les facultats que li són atribuïdes i, en especial, les relatives a les intervencions en les activitats d’ús i d’edificació, així com les que derivin de les seves competències en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística.

L'Administració acordarà, amb càrrec als pressupostos municipals, les inversions necessàries per a la vigilància i manteniment, conservació i millora del patrimoni històric artístic de la seva propietat i establirà les destinades a adquisicions de béns catalogats.

a protecció del Patrimoni es considera de gran transcendència i, en conseqüència, les infraccions que es puguin cometre contra les determinacions d’aquest pla seran sancionades d’acord amb el que estableix la Llei.

La desaparició física del bé protegit com a conseqüència de l’incompliment dolós o negligent del deure de conservació, comporta l’obligació de restituir-lo.

En el supòsit de cas fortuït, caldrà que el titular acrediti haver adoptat les mesures necessàries per a la conservació del bé, la prevenció d’incendis, d’actes vandàlics, etc.

En aquestes circumstàncies es podrà demanar la descatalogació del bé i serà l’Ajuntament qui haurà de ponderar el valor cultural del bé que ha de restituir-se, enfront el perjudici o gravamen que la restitució comporta.

Regulació dels usos

Als béns objecte de protecció són admissibles els usos no específicament prohibits per la legislació urbanística i sectorial aplicable, compatibles amb les exigències de conservació i protecció i amb prevalença dels usos que prioritzin el manteniment en bon ús dels valors patrimonials dels béns.

Regulació de les intervencions

El present document regula la normativa i el procediment d’intervenció sobre els béns que conformen cadascuna de les categories de protecció.

D’acord al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, s’estableix que tota intervenció que afecti total o parcialment béns objecte de protecció serà avaluada pels òrgans competents de les corresponents administracions de forma prèvia a la concessió de la llicència o a l’aprovació del projecte tècnic corresponent.

Amb aquest objecte, el febrer de 2022, la Comissió del Patrimoni Arquitectònic, Cultural i Natural i per a la Normalització Lingüística de Santa Coloma de Gramenet va aprovar la constitució de la Comissió Tècnica de Patrimoni com a subcomissió de treball i estudi encarregada de vetllar per la preservació, conservació i protecció del patrimoni de la ciutat. 

Així doncs, s’estableix que les intervencions que afectin:

-        Béns culturals d’interès nacional (BCIN) requeriran l’autorització de la Comissió Territorial de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d’acord a l’establert a l’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i amb base en el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. Qualsevol projecte d’intervenció en un BCIN haurà d’incloure un informe sobre els seus valors històrics, arquitectònics, artístics i arqueològics i sobre el seu estat actual, i també d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa.

-        Béns culturals d’interès local (BCIL), Entorns de béns catalogats, Zones arqueològiques (ZA), Béns amb protecció urbanística (BPU), Ambients urbans protegits (A) o Edificis i elements de l’Inventari (EI) requeriran l’autorització per consens dels tècnics municipals dels Serveis de Planejament i Llicències que, en cas de dubte, podran elevar consulta a la Comissió Tècnica de Patrimoni de la ciutat. Qualsevol projecte d’intervenció en un BCIL haurà d’incorporar plànols d’alçat del tram de carrer on es situa el bé que justifiquin la conveniència de la proposta quant a composició, materials i cromatisme.

-        Elements del paisatge (EP) requeriran de comunicació prèvia al Servei de Planejament de l’Ajuntament que, en el seu cas, podrà emetre informe d’esmenes en el termini màxim d’un mes des de la data de comunicació.

Volums disconformes 

Els edificis i elements anteriors a l’entrada en vigor de la present modificació del PEPPSC que el seu volum o l’ús de les quals no sigui compatible i resulti disconforme amb les condicions del nou planejament, estaran en situació de volum o ús disconforme.

Seran considerats volums disconformes aquelles parts d’edifici que quedin per sobre de l’alçada reguladora màxima, sobrepassin la profunditat edificable, el sostre màxim teòric sobre parcel·la o vàries d’aquestes condicions alhora, constituint un element impropi i dissonant amb l’ambient. També es consideren disconformes les construccions o els tancaments lleugers afegits a balcons i/o terrats, que resultin impropis i entrin en contradicció amb les condicions genèriques d’ordre estètic, higiènic i de seguretat.

En els edificis amb volums disconformes es podran autoritzar obres de millora, rehabilitació i canvi d’ús. No s’admetran ampliacions i l’edifici disconforme podrà romandre fins a la fi de la seva vida útil. Un cop l’edifici esgoti la seva vida útil, l’edifici que el substitueixi haurà d’adaptar-se a les condicions del planejament per a actuacions d’obra nova.

Edificis i elements situats en zona inundable

Per als béns existents en zona inundable, les administracions competents fomentaran l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció, tot això d'acord amb el que s'estableix en la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil i la normativa de les comunitats autònomes.

Els titulars o promotors d’intervencions en zona inundable, una vegada conegut el risc al qual està sotmès el bé, hauran de prendre les mesures adequades per a minimitzar l’impacte que la inundació tindria sobre aquest i definir les mesures i els nivells de protecció que estimin adequats.

Als béns situats en zones de flux preferent només podran ser autoritzades aquelles activitats no vulnerables davant de les avingudes i que no suposin una reducció significativa de la capacitat de desguàs d'aquestes zones.

Qualsevol intervenció que afecti béns situats en zona inundable requerirà subscriure una declaració responsable per risc de inundació davant de l’Agència Catalana de l’Aigua i de disposar, amb caràcter previ a l’inici d’obres, de certificat del Registre de la Propietat en el que s’acrediti que existeix anotació registral indicant que la construcció es troba en zona inundable.

Qualsevol intervenció que afecti béns situats en zona de flux preferent o en zona de policia requerirà l’autorització administrativa de l’Agència Catalana de l’Aigua.