Qualsevol actuació sobre les zones arqueològiques estarà sotmesa, de forma general, al que disposen aquestes normes.

Objectius

Els objectius del PEPPSC en la seva vessant arqueològica i paleontològica són:

a)     Identificar, regular la intervenció i protegir si s’escau, els béns mobles i immobles d’interès, susceptibles d’estudi amb metodologia arqueològica, paleontològica o geològica sigui quina sigui la seva datació i cronologia.

b)     Identificar els àmbits d’expectativa arqueològica on existeixin indicis racionals per evidències materials, antecedents històrics o altres, que permetin suposar l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques al subsòl.

c)      Delimitar i regular la intervenció a les Àrees d’Expectativa Arqueològica on són procedents les intervencions preventives amb anterioritat a la transformació del sòl i a l’edificació.

d)     Possibilitar la recerca científica i la documentació del patrimoni històric, tant de les estructures físiques com dels processos socials.

e)     Fomentar la recuperació física, la consolidació i l’adequació museològica dels béns mobles i immobles d’interès.

f)       Fomentar el manteniment i la integració creativa en el context urbà i paisatgístic dels conjunts de gran d’interès, sempre que permetin enriquir, in situ, la comprensió del contradictori procés històric de formació espacial del lloc.

Àmbits de protecció

L'àmbit de les Àrees d’expectativa arqueològica inclou el sòl i el subsòl privat o públic comprès en els límits assenyalats a cada una de les fitxes informatives i de protecció de les Zones arqueològiques. Atès que la Torre Balldovina (EC-01) és un BCIN documentat a partir del segle XIII amb una torre de defensa medieval anterior que podria conservar restes pertanyents als diferents períodes d’ocupació del lloc, el seu subsòl i el del seu entorn tindrà la consideració de Zona arqueològica classificada com a Àrea d’expectativa arqueològica.

Nivells de protecció

En funció del grau d’informació o probes existents de restes arqueològiques o paleontològiques, el PEPPSC estableix dos nivells de protecció:

a)     Nivell de protecció sistemàtica, es defineix en aquells àmbits en què es disposa de suficient documentació i coneixements històrics per a programar una intervenció arqueològica exhaustiva, amb força probabilitats de localització de restes.

b)     Nivell de protecció preventiva i documental, es proposa per a aquells espais en què els indicis arqueològics o paleontològics són febles, bé perquè han estat molt afectats des del punt de vista urbanístic o bé perquè ha estat exhaurit el seu potencial arqueològic o paleontològic, per la mateixa dinàmica investigadora.

Regulació de les intervencions

La intervenció en béns catalogats amb protecció arqueològica, així com en àmbits inclosos en espais d’expectativa arqueològica pot comportar, un cop analitzades les conclusions definitives de la recerca, la reorientació de les condicions finals d’ordenació d’un sector, o de les mesures correctores de l’impacte d’una infraestructura o de la disposició final de l’ordenació de volums d’una edificació.

En aquells supòsits en què no sigui possible garantir els aprofitaments previstos pel planejament vigent es compensarà, als afectats singularment, d’acord amb els criteris de la Llei d’Expropiació Forçosa i de la Llei del Règim del Sòl i Valoracions, sempre que no sigui possible delimitar urbanísticament un àmbit de repartiment de beneficis i càrregues.

Els propietaris o descobridors de troballes arqueològiques estan obligats a comunicar a l'Ajuntament els descobriments de qualsevol tipus d'objecte d'interès arqueològic sota les responsabilitats que marca la legislació vigent. En cas de descobriment de restes arqueològiques, l'Ajuntament podrà deturar les obres per un termini màxim de quinze dies per a la realització d'estudis.

Quan per la importància o interès del descobriment calgui l'aturada indefinida, l'organisme competent o l'Ajuntament, ho comunicarà fefaentment al propietari i al promotor, adjuntant un informe justificatiu redactat pel tècnic competent en arqueologia.

Tota actuació en el sòl o subsòl de les zones d'interès arqueològic i paleontològic, ja sigui d'urbanització, d’instal·lació de serveis, d'edificació o moviment de terres, restarà subjecte a llicència prèvia, la tramitació de la qual precisarà dels següents informes:

Informe previ favorable emès per consens pels tècnics municipals dels Serveis de Planejament i Llicències, els quals, en cas de dubte, podran elevar consulta a la Comissió Tècnica de Patrimoni de la ciutat.

Informe previ favorable del Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, que pot requerir al promotor de l’actuació la realització d’una excavació arqueològica amb la finalitat de comprovar les característiques i localització de restes constructives o nivells arqueològics que puguin ser afectats per les obres previstes. El promotor de l’actuació haurà de realitzar aquesta excavació arqueològica preventiva i sol·licitar-ne autorització al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

La sol·licitud de llicència haurà d’acompanyar-se de:

a) Plànol de situació de la parcel.la, del carrer, o del sector a urbanitzar, a escala adequada.

b) Plànols on s'assenyalin els moviments de terra, rebaixos o rases a realitzar, indicant situació, dimensions i profunditat. En el cas d'edificació de nova planta s'indicaran fonaments i clavegueram.

La propietat podrà sol·licitar a l'Ajuntament informe previ a la sol·licitud de llicència. Aquest informe, que haurà d’emetre la Comissió Tècnica de Patrimoni, serà determinant per a la concessió, denegació o condicionament de la llicència i acompanyarà necessàriament la documentació de sol·licitud de llicència.

Atorgada la llicència d’obres corresponent, els propietaris o promotors d'obres en zones d'interès arqueològic hauran de comunicar a l'Ajuntament l'inici de les obres amb una antelació de 10 dies hàbils i permetran les inspeccions que l'Ajuntament o l'Administració competent estimi oportunes.