L’objecte, la classificació i el tipus d’intervenció que afecti els edificis i elements de l’Inventari es regulen de forma unitària als articles següents de la Normativa.

Objectius

Els objectius de la normativa general de protecció dels Edificis i elements de l’Inventari són els següents:

a)     Constituir un fons documental, a efectes d'arxiu històric municipal.

b)     Evitar l'enderroc indiscriminat i les actuacions que puguin malmetre la imatge o parts interessants d'aquests elements de l'Inventari.

c)      Possibilitar la recuperació d'elements d'interès i la seva inclusió en el llistat del Catàleg un cop resolts positivament la seva rehabilitació i/o afectacions urbanístiques.

d)     Regular les llicències urbanístiques en béns d'aquest tipus.

Classificació tipològica

Per als Edificis i elements de l’Inventari s'ha establert la mateixa classificació tipològica que per als Edificis i elements del Catàleg:

Masia. Edificació residencial unifamiliar originàriament relacionada amb l'activitat agrícola.

Casa senyorial. Edificació residencial unifamiliar noble, realitzada per mestres d'obres, emplaçada al nucli urbà.

Habitatge unifamiliar singular. Edificació residencial unifamiliar benestant, emplaçada al nucli urbà o periurbà, de diferents èpoques.

Habitatge unifamiliar en rengle. Conjunt d'habitatges unifamiliars construïts en promoció contínua, realitzats per mestres d'obres, emplaçats al nucli urbà.

Habitatge plurifamiliar. Edificació residencial plurifamiliar construïda en una única promoció, realitzada per mestres d'obres o arquitectes, emplaçada al nucli urbà.

Industrial. Edificació d'ús industrial realitzada generalment per mestre d'obres, emplaçada al nucli urbà.

Edifici d’ús col·lectiu. Edificació d'ús col·lectiu, ubicada al nucli urbà o entorn, destinada a usos religiosos o civils, administratius, educatius, culturals, etc.

Portal. Construcció que permet l’accés a terrenys o masies rurals o a finques urbanes d’àmbit privat, amb origen anterior al segle xx.

Pont. Construcció elevada sobre una depressió de terreny que té com a objecte la unió transversal d’ambdós costats.

Element. Construcció o estructura diversa amb relatiu valor històric o artístic.

Tipus d’intervencions

Als béns de l’Inventari es permeten les intervencions de conservació, restauració, reforma o rehabilitació, ampliació i, fins i tot, l’enderroc, condicionades a deixar constància documental (planimètrica i fotogràfica) per tal de garantir la permanència de la seva memòria històrica.

Les intervencions de restauració, reforma o rehabilitació es regiran genèricament pel principi de la preservació de les façanes i de les parts individualitzades de valor històric, artístic-arquitectònic o ambiental.

Regulació de les intervencions

Prèviament a la concessió de la llicència o de l’aprovació del projecte tècnic de qualsevol intervenció que afecti un bé de l’Inventari, els tècnics municipals dels Serveis de Planejament i Llicències hauran d’emetre per consens informe favorable a la proposta presentada. En cas de dubte, podran elevar la consulta a la Comissió Tècnica de Patrimoni de la ciutat.

Per a la tramitació de l’expedient d’autorització d’obres, caldrà aportar de forma obligatòria la següent documentació:

-        Dades del promotor i dels tècnics designats per a la realització del projecte.

-        Pressupost d’execució material de les obres.

-        Memòria descriptiva dels valors patrimonials del bé i de la seva història, amb descripció de l’entorn en el que s’emplaça.

-        Memòria justificativa de l’impacte de la intervenció proposada.

-        Reportatge fotogràfic de l’exterior i l’interior de l’edificació inventariada.

-        Descripció gràfica a escala adequada de l’estat actual del bé i de la proposta d’intervenció:

§  Plànol d’estat actual a color d’alçat del tram de carrer on es situa el bé, en el que s’expressi la relació formal i compositiva del bé amb les finques veïnes.

§  Plànol de proposta a color d’alçat del tram de carrer on es situa el bé, que justifiqui la conveniència de la proposta quant a la composició, materials i cromatisme del propi bé i amb expressió de la relació formal i compositiva del bé amb les finques confrontants.

Plànols de plantes, alçats i seccions de l’estat actual del bé.

Plànols de plantes, alçats i seccions de la proposta d’intervenció amb indicació de l’abast i intensitat de la intervenció, formalització, materials i colors dels elements afectats.

Procediment d'inclusió d'un bé a l'Inventari

El Ple de l'Ajuntament podrà aprovar la inclusió a l’Inventari d'un nou edifici o element, d'ofici o a instància de particular, previ informe favorable de la Comissió Tècnica de Patrimoni.

Qualsevol inclusió s’efectuarà mitjançant la tramitació d’un expedient de modificació del present Pla.

La documentació necessària per a la seva inclusió haurà d’estar conformada per:

a)     Memòria descriptiva de la història i característiques del bé amb justificació detallada dels valors històrics o arquitectònics que motiven la seva incorporació.

b)     Plànols de plantes i alçats del bé a escala adequada.

c)      Reportatge fotogràfic.

Serà requisit indispensable per a la inclusió del bé a l’Inventari, la comunicació expressa i individualitzada als propietaris afectats com a part interessada en l'expedient.