La modificació del PEPPSC té com a objectiu principal l’adequació de l’actual instrument de protecció del patrimoni municipal als nous reptes dels segle xxi, més concretament als objectius relacionats amb la preservació del Patrimoni, el desenvolupament sostenible i la participació ciutadana que s’estableixen a l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana Espanyola. 

Els objectius específics de la modificació del PEPPSC són els següents:

1. Augmentar la representativitat dels béns objecte de protecció en els nivells següents:

Quantitativament. S’incrementa en més d’un 100% el total de béns existents amb algun tipus de protecció i en aproximadament un 50 % el conjunt de béns que conformen el Catàleg i l’Inventari.

Territorialment. S’incrementa el nombre de béns protegits a la totalitat dels districtes de la ciutat, tot i la dificultat que suposa trobar obres arquitectònicament, històricament i paisatgísticament destacables en barris com el Fondo i Santa Rosa.

Temporalment. S’incrementa el nombre de béns protegits representatius de les diferents etapes de creixement de la ciutat, especialment d’aquelles èpoques menys representades al PEPPSC vigent: postguerra i democràcia.

En clau de gènere. S’incorporen obres arquitectòniques de Blanca Noguera i Cristina Sáez, escultures de Marta Solsona i Rita Martorell, i murals d’Irantzu Lekue i Tamara Djurovic “Hyuro”.

Específicament. S’incrementa el nombre d’edificis protegits dels dos arquitectes més rellevants per l’urbanisme i l’arquitectura de Santa Coloma: Josep Alemany Juvé i Xavier Valls Bauzà.

2. Repensar els ambients urbans protegits mitjançant:

  • La creació d’un nou ambient urbà protegit que reconegui la seva història i els trets urbanístics i arquitectònics tradicionals que el defineixen i el caracteritzen.
  • L’adequació de la delimitació dels ambients urbans protegits actuals, amb la finalitat de garantir l’harmonia dels seus límits i la continuïtat històrica dels creixements.
  • L’ajust de la regulació dins d’aquests àmbits, amb l’objecte d’establir noves determinacions més estrictes i nous elements protegits.

3. Ressaltar la memòria històrica amb els següents objectius culturals i històrics:

  • Considerar que la justificació primordial de preservar el patrimoni no pot ser únicament el seu valor intrínsec, sinó també el seu valor immaterial, a través de la història i la identitat cultural de la ciutat. La selecció dels béns i els criteris per a la seva protecció, en la majoria dels casos, no està pensada únicament en l’element individual, sinó com a integrant d’un sector identificat, amb valors propis i de configuració d’un determinat teixit o paisatge.
  • Motivar la ciutadania en el coneixement del patrimoni de la ciutat, com a valor històric i cultural més enllà d’un procés de gestió urbanística convencional. Es contemplen la conservació o, de forma complementària, el recull i la difusió de la memòria d’elements d’interès històric com portals, escultures o refugis antiaeris.