Es correspon amb el primer creixement de la ciutat que es va produir entre el segle xix i principis del segle xx al voltant del carrer Major i la plaça de la Vila. Aquest primer eixample del nucli urbà original segueix les línies naturals d'evolució de la ciutat que es veu impulsat pel creixement industrial que es va produir a la segona meitat del segle xix i principis del segle xx, especialment pel que fa al tèxtil a Santa Coloma.

L'ambient del primer creixement urbà es situa a l'extrem sud-oest del nucli original de la ciutat, sobre un dels antics camins que comunicaven Santa Coloma amb Sant Andreu i Badalona.

Conformen aquest ambient l'espai lliure i les edificacions que encara es conserven del primer eixample de la ciutat vella i que es situen al carrer Major entre Sant Carles i Mossèn Jaume Gordi, carrer Sant Carles entre Major i Llorenç Serra, plaça de la Vila, carrer Pedró entre plaça de la Vila i Josep Pedragosa i Banús, carrer Josep Anselm Clavé, carreró de la Plaça, carrer Torrent, carrer Sant Domènec, carrers Vistalegre, Sant Pere i Rafael Casanova entre Josep Anselm Clavé i Mossèn Jaume Gordi, carrers Ciutadella i Dalt de la Ciutadella entre Santa Coloma i Pare Benet, carrers Santa Coloma i Pare Benet entre Ciutadella i Dalt de la Ciutadella, passatge de la Ciutadella i passatge Dalt de la Ciutadella.

Els carrers que formen part de l'ambient segueixen el traçat irregular i estret dels carrers del nucli urbà primitiu. Tot i que els carrers són predominantment peatonals, s'alterna la plataforma única que dóna preferència als vianants amb els carrers asfaltats amb vorera estreta que permeten l'estacionament a una banda del vial. La pavimentació d'aquests carrers peatonals són la llamborda plana, el formigó i el paviment ceràmic, que substitueixen la pavimentació original.

A l'extrem sud de l'ambient es situa la plaça de la Vila, el primer gran espai públic de la ciutat, planificada conjuntament amb l'Ajuntament, l'edifici representatiu de les institucions públiques de la ciutat.

Els edificis de l'ambient del primer creixement conserven, de forma general, la parcel·lació i la imatge original. Són majoritàriament edificacions unifamiliars entre mitgeres, alineades a vial, amb dos i tres plantes d'alçada i coberta inclinada amb carener amagat darrera la balustrada de coronament. A les façanes predomina el massís sobre el buit que està format per obertures verticals que al primer pis són majoritàriament balconeres amb baranes de ferro.

En aquest ambient trobem habitatges singulars com Can Met, Can Altés o Can Valls, cases senyorials com Can Sisteré o Can Roig i Torres o edificis col·lectius com l'antic Ball-Teatre Xaconet o l'antic Café de Baix.

Llistat de béns

 

EDIFICIS I ELEMENTS DEL CATÀLEG

Can Banús (EC17)

Can Marín (EC19)

Can Sisteré (EC20)

Farmàcia Altés (EC21)

Estudi Nou (EC22)

Casa del carrer Vistalegre 6 (EC24)

Casa del carrer Pedró 6 (EC25)

Can Met (EC28)

Ajuntament (EC30)

Antic ball-teatre Xaconet (EC31)

Antic Café de baix (EC32)

Façana de Can Pedragosa (EC33)

Portal del carrer Pare Benet 32 (EC35)

Can Roig i Torres (EC41)

Cases annexes a Can Roig I Torres (EC42)

Can Saladrigas (EC47)

Casa del passatge Dalt de la Ciutadella 7(EC50)

Cases del carrer Rafael Casanova 28 I 28 bis (EC61)

Cases del carrer Santa Coloma 7 i 9 (EC67)

Can Altés (EC69)

Can Valls (EC72)

Casa del carrer Rafael Casanova 31 (EC77)

Torre dels Lleons (EC95)

Casa del carrer Sant Carles 32 (EC96)

Biblioteca Central (EC107)

Auditori Can Roig i Torres (EC108)

 

BÉNS AMB PROTECCIÓ URBANÍSTICA (BPU)

Cases del carrer Ciutadella 12 I 14  (A02-01)

Casa del carrer Josep Anselm Clavé 1 (A02-02)

Casa del carrer Major 1 (A02-03)

Cases del carrer Major 5 i 7 (A02-04)

Cases del carrer Major 8 i 10 (A02-05)

Cases del carrer Major 12 a 18 (A02-06)

Casa del carrer Major 17 (A02-07)

Casa del carrer Major 19 (A02-08)

Cases del carrer Major 29 i 29b (A02-09)

Casa del carrer Pedró 8 (A02-10)

Cases del carrer Pare Benet 32 a 36 (A02-11)

Casa del carrer Rafael Casanova 16 (A02-12)

Casa del carrer Rafael Casanova 27 (A02-13)

Cases del carrer Vistalegre 8 a 12 (A02-14)

Casa del carrer Vistalegre 13 (A02-15)

Casa del carrer Torrent 6 (A02-16)

Cases del carrer Major 11 i 13 (A02-17)

Casa del carrer Santa Coloma 6 (A02-18)