La Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet va ser aprovada inicialment en la sessió del Ple de l’Ajuntament de 25 d’abril de 2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal el 29 d’abril de 2022.

De l’al·legació presentada l’1 de juny de 2022 per Hiperion Activos Inmobiliarios S.L.U., de les conclusions del debat de la Comissió Tècnica de Patrimoni que va tenir lloc el dia 21 de juny de 2022, de l’informe favorable emès pel Departament de Cultura de la Generalitat el 16 de setembre de 2022, així com de la revisió del document
realitzada pels tècnics redactors del Pla, se’n desprenen les següents modificacions respecte al document aprovat inicialment: