La Moneda Local és un mitjà de pagament i, per tant, només cal tenir-ho en compte en el moment en que es liquidi la transacció. Cal recordar que el valor d’aquesta moneda és sempre igual a l’Euro.

Per a la comptabilitat, caldrà obrir un nou compte dins del Subgrup 55: Altres comptes no bancaris. Es proposa que aquest compte sigui el (5521): Compte en Moneda Local.

Exemple: Una botiga fa un venda a un client per 1.000 Euros. Segons la preferència del client, la meitat es pagarà a través del banc i la resta en Moneda Local. La factura serà com habitualment es realitzi aquest document . Si es desitja, es podrà indicar a la part inferior el percentatge que es liquida en Moneda Local.

(Les transaccions en Moneda Local no tenen un caràcter especial des de la vesant fiscal, per tant, sempre que calgui s’ha de repercutir l’IVA igual que en les factures en Euros. Totes les referències sobre el preu i la base imposable (l’IVA repercutit i total de la factura) es denominen en Euros.)

Registrem la venda d’aquest producte, tal i com es faria habitualment:

A continuació, quan reflectim el pagament sí que caldrà tenir en compte que s’utilitza la Moneda Local:

En el moment en que es produeixi el canvi de Moneda Local a Euros. L’entrada comptable serà:

A més de les operacions comercials habituals de compra i venda, també es poden pagar salaris.

Per exemple, s’arriba a un acord amb un treballador que el 10% de la nòmina neta es liquidarà en Moneda Local.

La comptabilització de la nòmina és la mateixa que es realitzi habitualment. En el nostre exemple:

En el moment del pagament, s’utilitzarà en compte en Moneda Local, per a reflectir aquest pagament.