Segon decret de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia de coronavirus sobre l'economia, l'activitat productiva i l'ocupació.

17 de març de 2020

IMPOSTOS

Moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat fins que acabi l'estat d'alarma.

AJUDA A PERSONES AUTÒNOMES

Es disposa una partida de 7,5 milions d'euros per compensar pèrdues dels treballadors i treballadores autònomes afectades per la crisi i no disposin de fonts alternatives d'ingressos.

Ajuda de 2.000 euros per a persones autònomes dedicades a activitats de què s'hagi decretat el tancament, i que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la facturació.

S'atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a esgotar la partida de 7,5 milions. Per accedir s'haurà d'acreditar pèrdues econòmiques al mes de març de 2020 en relació a l'any anterior. En cas que el treballador o treballadora tingui una antiguitat inferior a un any en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s'agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des del mes d'alta. 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Garantir que les empreses que treballen parell la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l'ocupació encara que no puguin prestar efectivament el servei.

La Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d'assegurança de treballadors i treballadores afectades des que es va decretar l'ordre de tancament dels diversos equipaments.

S'inclouen els contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d'educació i vigilància, i els contractes d'obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic.

Les meses de contractació es podran reunir sense assistència presencial, respectant la transparència exigida.

Els ens locals podran utilitzar la tramitació d'emergència en una sèrie de serveis i subministraments de caràcter essencial mentre duri la situació d'excepcionalitat.

SECTOR SANITARI

Es concreta el com s'ha de realitzar el tractament dels residus sanitaris de risc que es generen per l'assistència a pacients afectats pel COVID-19.

TRANSPARÈNCIA 

Les sol·licituds d'accés a la informació pública s'hauran de presentar únicament per mitjans electrònics.

TRANSPORT PÚBLIC 

El Govern es compromet a estudiar l'impacte de la caiguda dels ingressos tarifaris com a conseqüència de la disminució de l'activitat econòmica i a incloure en les previsions econòmiques l'augment de les despeses dels diferents operadors com a conseqüència de disposar de més recursos personals i materials