Decret d’Alcaldia número 6595/2020, de data 10 de setembre

Coincidint amb el començament del curs escolar, és necessari dur a terme la reobertura dels equipaments esportius coberts, ubicats als gimnasos dels centres educatius IES Les Vinyes, IES Can Peixauet i IES Numància de la ciutat, utilitzats mitjançant acords amb les direccions de les respectives escoles.

A tal efecte, el Departament d’Esports considera que també estan en condicions d’obrir, a partir del dilluns 14 de setembre de 2020, igualment d’acord amb els protocols específics que siguin aplicables, els equipaments següents:

 • Gimnàs de l´IES Les Vinyes
 • Gimnàs de l´IES Can Peixauet
 • Gimnàs de l´IES Numància
 • Pistes de Frontó Municipal

Text íntegre del decret d’Alcaldia número 6595/2020, de data 10 de setembre

Pròrroga de les mesures especials contra la COVID-19

A partir de l'1 de setembre i durant 15 dies mesures especials per contenir els rebrots de la pandèmia a l'àmbit laboral, a l'hostaleria, actes religiosos, equipaments i comerç:

Text íntegre de la RESOLUCIÓ SLT/2114/2020, de 31 d'agost (PDF) 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic

RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Text íntegre de la resolució (PDF) 

Decret d’Alcaldia número 6297/2020, de data 24 d’agost

Amb motiu de la tornada a la competició en l’àmbit de l’esport amateur, els clubs de la ciutat, practicants de les diferents disciplines esportives, necessiten fer ús de les instal·lacions de titularitat municipal o cedides per tercers en el marc d’acords específics, tancades fins a la data per a les sessions d’entrenament necessàries.

L’ús dels equipaments estarà subjecte a la presentació de les corresponents declaracions responsables per part dels clubs i entitats, per les quals es responsabilitzaran del compliment estricte del marc normatiu vigent i els protocols aplicables en la preservació de la salut ambmotiu de la pandèmia de la COVID-19.

A tal efecte, el Departament d’Esports considera que també estan en condicions d’obrir, a partir del dilluns 24 d’agost de 2020, igualment d’acord amb els protocols específics que siguin aplicables, els equipaments següents: 

Text íntegre del decret (PDF)

RESOLUCIÓ SLT/2782/2020, de 19 d'agost

per la qual es modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Es modifica l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost,i s'afegeix:

"Aquestes mesures també s'apliquen als establiments que desenvolupin l'activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments que desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè concert, s'estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00 hores.”

 

S'addiciona un nou apartat, 4 bis

"4 bis. Activitats d'oci

Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent.”

 

Es deixa sense efecte la Resolució SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'oci.

Text íntegre de la resolució (PDF)

RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, del Departament de Salut de la Generalitat

Mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Recomanacions de caràcter general

 • Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.
 • Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració

 • S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.
 • S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
 • S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

Consum de tabac i assimilats

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Text íntegre de la resolució (pdf)

Mesures especials per contenir els rebrots

 • Es recomana romandre a casa i restringir les sortides només per anar a treballar, al metge, cura de persones, a entitats financeres, per comprar alimentació, per a gestions i renovacions urgents, exàmens o força major.
 • Reforçar les mesures d'higiene i desinfecció als centres de treball. L'ús de la mascareta és obligatori.
 • Prohibició de trobades de més de 10 persones.

Criteris d'aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya

Document de preguntes freqüentes (FAQ,s). 19 de juliol de 2020

Descarrega el document pdf

A Santa Coloma

 • Se prohiben los partidos de fútbol o prácticas deportivas organizadas en el Parque Fluvial del Besòs, así como en el resto de parques de la ciudad.
 • En el tanatorio municipal y centros de culto se restringen las ceremonias a 10 personas.
 • Se cierran equipamientos culturales, teatros, polideportivos, gimnasios. En Santa Coloma se cierran las dos piscinas, las pistas de atletismo, polideportivos, pistas de petanca y gimnasios.
 • Les Biblioteques de Santa Coloma continuaran amb el servei restringit com fins ara.
 • L'atenció a l'Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC) continua com fins ara, només amb cita prèvia.
 • Es tanquen els Centres Civics i Casals

Comerç i hostalaria

 • L'activitat comercial no essencial s'ha de fer preferentment amb cita prèvia.
 • Es tanquen els mercats de venda no sedentària (encants) a partir del 18 de juliol.
 • Bars i restaurants, es limita l'aforament a l'interior al 50% i no es pot consumir a la barra.
 • S'haurà d'aplicar una distància mínima de 2 metres entre les taules de la terrassa.
 • Utilitzar preferentment serveis a domicili i comandes per emportar.
 • Es tanquen els locals d'oci nocturn, sales de festa i discoteques.

Per evitar el confinament

 • Mesures preses per la Generalitat degut a l'augment de casos de Coronavirus a l'àrea metropolitana.
 • Mesures prèvies que si no donen resultat suposarà el confinament a casa.
 • Fem una crida a la col·laboració i conscienciació de la ciutadania colomenca per aturar l'agument de casos.
 • Seguim les recomanacions bàsiques:

Mascareta, distància i rentant de mans

Mesures especials per contenir els rebrots de coronavirus

Text provisional. Pendent publicació al DOGC

RESOLUCIÓ de 16 de juliol per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besós i Badalona.

La situació epidemiològica als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besós i Badalona obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població d'aquests àmbits territorials i també de la resta del territori de Catalunya.

L’article 55 k) de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública, en la seva redacció donada pel Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC n. 8176 de data 14 de juliol de 2020, disposa que en situacions de pandèmia declarades per les autoritat competents, les autoritat sanitàries poden adoptar mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.

En data 17 de juliol de 2020, el Director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès l’informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública, a proposta de la mateixa Agència, i acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures, i proposa un seguit de mesures a adoptar, algunes d’elles amb caràcter obligatori, d’acord amb les que estan previstes en l’annex 3 del Decret Llei 27/2020 esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.

Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

Resolem:

1. Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució s’estableixen mesures especials  en matèria de  salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besós i Badalona , les quals deixen sense efecte, en tot allò que s’hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin als municipis esmentats, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

2. Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com  altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

3. Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a la característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb  activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es  garanteixi  el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima.  Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de  mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19.

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f)  Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

4. Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L’activitat comercial s’ha de fer, també, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el lliurament mitjançant recollida a la porta o  al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d’extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19.

5. Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions indicades.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

6. Us del transport públic

Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la flexibilitat horària necessària per evitar que aquestes hagin de fer servir el transport públic en hora punta.

7. Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives , esportives i d’oci nocturn

Se suspèn l’obertura al públic d’equipaments culturals com ara arxius, de  locals i establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d’atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives, com ara gimnasos, i dels locals i establiments d’oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui un interacció d’un nombre important de persones que pertanyen a grups de convivència diferents per l‘increment del risc de transmissió comunitària.

Les biblioteques i els museus romanen oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial  de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Es prohibeixen totes les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal.

No obstant, els Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial corresponent poden, amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, habilitar espais adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la distància de seguretat interpersonal  i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte.

8. Activitats d’hoteleria i restauració

En les activitats d’hostaleria i restauració es limita l’aforament a l’interior dels establiments al 50% de l’autoritzat i el consum s’ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l’aforament serà el resultant d’aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicilis i comandes per emportar.

9. Activitats de casals i colònies d’estiu 

Es mantenen les activitats de casals i colònies d’estiu, les quals han de complir els ”Criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics” del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, especialment el que fa referencia als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

10. Inspecció i règim sancionador

Correspon als Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució, tret de les recomanacions esmentades en el primer i segon paràgraf de l’apartat 2, serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

11. Informes periòdics i durada.

S’emetran informes periòdics dels efectes de les mesures.

El termini de durada de les mesures s’estableix en 15 dies.

12. Efectes

 Aquesta Resolució produeix efectes des de la seva publicació en el DOGC.