Formes de pagament

  • Amb l’avís normalitzat: a qualsevol oficina de Caixabank (Servicaixa), Banco Santander, Banc Sabadell,  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i Bankia.
  • Sense avís: a les mateixes entitats financeres, però amb el document cobratori que  prèviament us facilitarà el Servei de Recaptació contactant amb els següents canals: recaptació@gramenet.cat o 934 624 025 de 9 a 13:30 hores de dilluns a divendres. No obstant, en el cas de l'IBI i el Tribut de la Mobilitat sí no teniu aquest avís i disposa de les dades que consten en el rebut de l'any anterior, es pot descarregar la còpia del document necessari per fer el pagament en període voluntari a:

                         IBI  www.gramenet.cat/duplicatIBI
                         Tribut Metropolità  www.gramenet.cat/duplicatEMT

Domicilieu els vostres tributs! Molt més pràctic i còmode!

A més, podreu pagar l’IBI en dos terminis, així com les taxes de Mercat i determinades taxes d'ocupació de la via pública en els terminis establerts al calendari fiscal.

Més informació: Alta o Canvi de domiciliació bancària de tributs municipals

Fraccionaments i ajornaments

 Sol·licitud de fraccionament o ajornament en el pagament de tot tipus de deutes de dret públic pendents amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que es trobin en termini voluntari de pagament.

 

Els criteris i requisits per tramitar aquesta sol·licitud són els que estan establerts als articles 19 i 20 de l’Ordenança General reguladora de la gestió de la recaptació dels tributs i d’altres ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.