DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONGRATULACIÓ PER LA DECISIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA D’OBRIR EXPEDIENT SANCIONADOR A L’ESTAT ESPANYOL PER LA VULNERACIÓ DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EUROPEA EN EL CAS DEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE 400KV PEL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des del juliol de 2009 ha presentat diverses al·legacions, recursos i objeccions al projecte d'execució de la nova subestació SE Gramenet (sic) de 400kV, i al de modificació de línies a 200kV Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, per a la connexió a 400kV Pierola - Santa Coloma, ambdós promoguts per Red Eléctrica de España, a l’empara d’una planificació estatal ara ja en suspens per desajustada a la realitat econòmica.
El projecte de Red Eléctrica de España vulnera la legislació ambiental a l’eludir la declaració d'impacte ambiental tot i situar-se en proximitat a nuclis habitats de gran densitat i a un parc natural.
Davant l’oposició municipal, el Consell de Ministres declara d'utilitat pública i aprova els dos projectes, resolucions contra les quals l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha presentat recurs contenciós - administratiu.
El 25 de juny de 2012 el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat una moció instant el govern d’Espanya i a la companyia Red Eléctrica de España a aturar l'execució dels dos projectes.
El 9 d’octubre de 2012 (ampliat posteriorment mitjançant escrit de 24 de maig de 2013) l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presenta, davant la Direcció de Medi Ambient de la Comissió Europea, una queixa per la vulneració de la normativa ambiental comunitària en el cas dels projectes citats.
El 5 de maig de 2014 la companyia REE va acceptar aturar el projecte i obrir un període de reflexió sobre el mateix, conjuntament amb les institucions i la ciutadania colomenques.
Institucions com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Barcelonès, la Diputació de Barcelona i, fins i tot, la Generalitat de Catalunya que s’han pronunciat a favor dels interessos que ha defensat l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per tal d’aturar aquest projecte, i el que és més important, ha comptat amb la col·laboració de la societat civil colomenca.
El passat 10 de juliol de 2014 la Comissió Europea ha obert expedient sancionador a l’Estat Espanyol a l’observar indicis greus de vulneració de la normativa ambiental comunitària.

Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent

DECLARACIÓ:

  • L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es congratula de que les institucions comunitàries hagin obert expedient sancionador a l’Estat Espanyol a l’observar indicis greus de vulneració de la normativa ambiental comunitària.
  • Sol·licita a l’Estat Espanyol que anul·li aquests projectes, donat l’expedient sancionador obert.
  • Sol·licita a Red Eléctrica de España que demostri la necessitat de les infraestructures que pretén tirar endavant, tot i pertànyer a una planificació obsoleta que ha estat derogada.
  • Exigeix que, en cas que REE sigui capaç de demostrar la dubtosa necessitat d’aquests projectes, aquests es modifiquin fins acomplir la legislació ambiental comunitària, sotmetent-se al preceptiu Estudi d’Impacte Ambiental, i a la normativa tècnica en vigor que garanteix, entre altres qüestions, la seguretat.
  • Donar trasllat d’aquest acord a la DG de Medi Ambient de la UE, al Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente, a la DG d’Energia i a la DG de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la companyia Red Eléctrica de España.

Santa Coloma de Gramenet, 21 de maig de 2014.

Aquesta declaració va ser aprovada al ple celebrat el 21 de juliol de 2014, amb el vot favorable del PSC, ICV-EUiA, CiU, GG i PxC i l'abstenció del PP.