Breument s'exposen les principals conclusions dels diferents processos i mecanismes de participació ciutadana promoguts, les quals han motivat alguns dels plantejaments recollits en el Pla d'implementació, i que així s'han incorporat a les línies d'actuació de l'Estratègia Dusi.

 • Millora de la capacitat d'organització i acció de Santa Coloma i, especialment, del compromís cívic de la ciutadania.
 • Promoció del treball en xarxa i millora de la coordinació entre Ajuntament i la ciutadania organitzada.
 • Reforç de la política de proximitat i la participació ciutadana.
La creació de xarxes per projectes

Per al desplegament dels projectes i les actuacions estratègics per al futur de Santa Coloma de Gramenet es preveuen crear xarxes. Les xarxes, integrades pels responsables municipals corresponents i per aquelles organitzacions privades o del tercer sector responsables de la seva
desenvolupament, seran el marc per treballar conjuntament en projectes de gran impacte ciutadà. En definitiva, per gestionar de forma més eficient els projectes i les iniciatives que requereixen un abordatge conjunt entre agents.

La creació d'aquestes xarxes ha de permetre:

 • Multiplicar l'impacte dels recursos públics a articular-se de manera complementària, i a través d'objectius comuns, amb els recursprivats i comunitaris.
 • Afegir informació i coneixements beneficiosos tant per al conjunt de la xarxa com per a cada un de les persones i organitzacions que la integren.
 • Facilitar l'abordatge de temes complexos, en permetre tractar-los amb flexibilitat i amb responsabilitats asimètriques però compartides.
 • Proporcionar un marc tant per a la construcció de consensos, comom per conduir conflictes de manera civilitzada i arribar a nous acords.
 • Millorar la confiança mútua per desenvolupar noves accions conjuntes.
 • Reduir les resistències a la implantació de polítiques i projectes.

Brevemente se exponen las principales conclusiones de los diferentes procesos y mecanismos de participación ciudadana promovidos, las cuales han motivado algunos de los planteamientos recogidos en el Plan de implementación, y que así se han incorporado a las líneas de actuación de la Estrategia Dusio .

 • Mejora de la capacidad de organización y acción de Santa Coloma y, especialmente, del compromiso cívico de la ciudadanía.
 • Promoción del trabajo en red y mejora de la coordinación entre Ayuntamiento y la ciudadanía organizada.
 •  Refuerzo de la política de proximidad y la participación ciudadana.La creación de redes para proyectos

Para el desarrollo de los proyectos y las actuaciones estratégicos para el futuro de Santa Coloma de Gramenet se prevén crear redes. Las redes, integradas por los responsables municipales correspondientes y por aquellas organizaciones privadas o del tercer sector responsables de su
desarrollo, serán el marco para trabajar conjuntamente en proyectos de gran impacto ciudadano. En definitiva, para gestionar de forma más eficiente los proyectos y las iniciativas que requieren un abordaje conjunto entre agentes.

La creación de estas redes debe permitir:

 • Multiplicar el impacto de los recursos públicos a articularse de manera complementaria, y a través de objetivos comunes, con los recursos privats y comunitarios.
 • Añadir información y conocimientos beneficiosos tanto para el conjunto de la red como para cada uno de las personas y organizaciones que la integran.
 • Facilitar el abordaje de temas complejos, al permitir tratarlos con flexibilidad y con responsabilidades asimétricas pero compartidas.
 • Proporcionar un marco tanto para la construcción de consensos, comom para conducir conflictos de manera civilizada y llegar a nuevos acuerdos.
 • Mejorar la confianza mutua para desarrollar nuevas acciones conjuntas.
 • Reducir las resistencias a la implantación de políticas y proyectos.