Skip to main content

Protecció de dades de caràcter personal

Les persones titulars de les dades, com a part del seu dret a l’autodeterminació informativa, disposen dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició. Aquests drets, coneguts com drets d’habeas data o amb l’acrònim de drets ARCO, es caracteritzen per ser:

a) Personalíssim: només els pot exercir la persona titular de les dades, llevat dels supòsits següents:

•Quan la persona afectada es trobi en situació d’incapacitat o minoria 
d’edat, que l’impossibiliti l’exercici d’aquests drets, els pot exercitar el representant legal.

•Quan s’actuï mitjançant un representant voluntari:
Si es tracta de fitxers privats, cal aportar còpia del DNI o equivalent i de la representació conferida. La utilització de signatura electrònica identificativa de la persona afectada eximeix de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.

Si es tracta de fitxers de les administracions publiques, s’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret, que en deixi constància fidedigna, o mitjançant la compareixença personal de la persona afectada. 

b) Independents: en cap cas l’exercici d’un d’aquests drets constitueix un requisit previ per a l’exercici d’un altre.

c) Gratuïts: l’exercici d’aquests drets s’ha de poder fer per un mitjà senzill i no 
pot suposar un ingrés addicional per al responsable del tractament.


L’exercici dels drets ARCO pot veure’s modulat per motius de seguretat pública o relatius a l’hisenda pública, en els casos previstos legalment.

Normativa aplicable: art. 15-18 i 22-23 LOPD

 

Dret d’accés

Mitjançant aquest dret, la persona afectada té dret a conèixer:

•Les dades de caràcter personal que siguin objecte de tractament
.
•La finalitat del tractament.

•L’origen d’aquestes dades.

•Les comunicacions que s’han fet o que s’han previst fer.

El dret es pot exercir en relació amb dades concretes, dades incloses en un determinat fitxer o la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament.

•En casos d’especial complexitat, el responsable del fitxer pot facilitar a la persona afectada una llista dels seus fitxers i demanar-li que especifiqui respecte de quins pretén exercir el seu dret.

•El responsable del fitxer disposa de 30 dies a partir de la recepció de la sol•licitud, per notificar la resposta a la persona afectada. Si la resolució és estimatòria, cal fer efectiu l’accés en el termini de 10 dies.

•El responsable del fitxer pot denegar l’accés, en els casos en què ja s’hagi exercit el mateix dret en els dotze mesos anteriors a la sol•licitud, llevat que la persona interessada acrediti un interès legítim que ho justifiqui.

La persona afectada pot demanar que el dret d’accés es faci efectiu a través dels sistemes de consulta següents:

•Visualització en pantalla.

•Escrit, còpia o fotocòpia, per correu certificat o ordinari.

•Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.

•Qualsevol altre sistema que sigui adequat a les característ
iques del fitxer.

•Si el responsable ofereix un determinat sistema per fer efectiu el dret d’accés i la persona afectada el rebutja, el responsable no ha de respondre dels riscos que per a la seguretat de la informació es puguin derivar de l’elecció. 
•Si la persona afectada exigeix que el dret d’accés es materialitzi mitjançant un procediment que implica un cost desproporcionat respecte de l’ofert pel responsable, amb els mateixos efectes i garantint la mateixa seguretat, les despeses derivades de la seva elecció aniran a càrrec de la persona afectada. 

És posible denegar l’exercici del dret d’accés per la dificultat o l’elevat cost que pugui suposar a l’entitat local?

No, atès que la LOPD preveu que les dades de caràcter personal s’han d’emmagatzemar de forma que permetin l’exercici del dret d’accés, excepte un cop hagin estat legalment cancel•lades. Ara bé, aquest dret només es podrà exercir en intervals no inferiors de 12 mesos, excepte que s’acrediti un interès legítim que ho justifiqui.

Poden els hereus exercir el dret d’accés?
Atès que la mort extingeix la personalitat civil, els hereus no poden exercir el dret d’accés de l’article 15 de la LOPD, sens perjudici que altres normes sí que els puguin reconèixer el dret a accedir a determinada informació.

 

Dret de rectificació

Mitjançant aquest dret, la persona afectada pot demanar al responsable del fitxer que rectifiqui les dades que siguin inexactes o incompletes. La sol•licitud ha d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent i ha d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica.

•El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol•licitud de rectificació en el termini de 10 dies des de la seva recepció.
•Si les dades rectificades s’han cedit prèviament, el responsable del fitxer ha de notificar al destinatari les rectificacions efectuades en un termini de 10 dies des de la resolució, per tal que també les rectifiqui, també en un termini de 10 dies.
•No es pot fer efectiu el dret de rectificació quan ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari d’aplicació directa.
•No es pot fer efectiu el dret de rectificació quan una llei o norma de dret comunitari d’aplicació directa impedeixin revelar l’existència del tractament.

Es pot exercir el dret de rectificació respecte de dades que constin als fitxers de la hisenda municipal?

Sí, es pot exercir. No obstant això, es pot denegar en aquells casos en què l’exercici del dret de rectificació pugui obstaculitzar les actuacions administratives destinades a assegurar el compliment de les obligacions tributàries i, en tot cas, quan la persona afectada sigui objecte d’actuacions inspectores.
Pel que fa a les dades relatives al domicili fiscal, no es poden modificar llevat que aquest no coincideixi amb el domicili fiscal declarat per la persona afectada, atès el que disposa l’article 48 de la Llei General Tributaria.

Normativa aplicable: art. 16, 23.2 LOPD; 31 i s. RLOPD; 14 Instrucció 1/2009


Dret de cancel•lació

Mitjançant aquest dret, la persona afectada pot demanar al responsable del fitxer que suprimeixi les dades que siguin inadequades o excessives. La sol•licitud ha d’indicar les dades a què es refereix i ha d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica.

•El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol•licitud de cancel•lació, en el termini de 10 dies des de la seva recepció.
•Si les dades rectificades s’han cedit prèviament, el responsable del fitxer ha de notificar al destinatari les rectificacions efectuades en un termini de 10 dies des de la resolució, per tal que també les cancel•li, també en un termini de 10 dies.
•No es poden cancel•lar les dades:

  1. Quan s’hagin de conservar durant un període de temps per motius legals o contractuals.
  2. Quan ho impedeixi una llei o norma de dret comunitari d’aplicació directa.
  3. Quan una llei o norma de dret comunitari d’aplicació directa impedeixin al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel•lació.
  4. La cancel•lació de les dades dóna lloc al bloqueig. El bloqueig implica que les dades es poden conservar exclusivament a disposició de les administracions públiques, els jutjats i els tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, mentre no hagin prescrit aquestes responsabilitats. Un cop transcorregut aquest termini es poden suprimir les dades.


Bloqueig

Identificació i reserva de les dades personals, amb la finalitat d’impedir-ne el tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció de les responsabilitats esmentades.

Poden els hereus exercir el dret de cancel•lació?
Les persones vinculades al difunt, per raons familiars o anàlogues, poden notificar l’òbit al responsable del tractament i sol•licitar la cancel•lació de lesdades.

Normativa aplicable:
art. 16 LOPD; 9.2 LOVFCS; 2.4 i 31 i s. RLOPD; 9.2 Decret 78/2010; 15 Decret 134/1999; 15 Instrucció 1/2009


Dret d’oposició

L’exercici d’aquest dret per part de les persones afectades impedeix a les entitats  tractar les seves dades personals o, si el tractament s’hagués iniciat anteriorment,  obliga a cessar-ne el tractament, en algun dels supòsits següents:
•Quan, en tractaments per als quals no sigui necessari el consentiment de la persona afectada, hi hagi un motiu legítim i fundat referit a la seva situació personal concreta que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.
•Quan es tracti de fitxers destinats a activitats publicitàries i de prospecció comercial.
•Quan el tractament tingui com a finalitat l’adopció d’una decisió amb efectes jurídics referida a la persona afectada, basada únicament en un tractament automatitzat.

El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol•licitud d’oposició en el termini de 10 dies des de la seva recepció.


Pot un veí demanar que el seu nom, o altres dades personals, no apareguin en un llistat que l’ajuntament ha d’exposar públicament per mandat legal?

En els casos en què no es requereix el consentiment de la persona per tractar determinades dades, com podria ser l’exposició pública d’una llista de persones que els ajuntaments han d’exposar per mandat legal, la persona titular de les dades pot exercir el seu dret d’oposició per tal que, per motius justificats relatius a la seva situació personal (com per exemple motius relatius a la seguretat o la integritat física), les seves dades personals no es difonguin.


Normativa aplicable: art. 6.4 LOPD; 34 i s. 50 RLOPD; 9.3 Decret 78/2010; 16 Instrucció 1/2009.