Tributos

Fuente: Gestió Tributària i Recaptació

Fecha de actualización: Mayo 2021

Próxima actualización: Mayo 2022

El Servei de Gestió Tributària (SGT) és l’encarregat de gestionar i inspeccionar els principals tributs del municipi (IBI, IAE, plusvàlues, tribut metropolità, guals, mercats, ocupació de la via pública per empreses subministradores de serveis, mercats ambulants, quioscos, etc.), així com l’establiment i gestió de preus públics (el més important és el de residus) i l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals. Així mateix, per delegació, és el punt d’informació cadastral de Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i porta la gestió del cadastre a la ciutat.

 

El Departament de Recaptació exerceix les funcions administratives conduents al cobrament en període voluntari (és el tipus de pagament sense recàrrec) dels tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic municipals.

L’Ajuntament té delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona les competències del cobrament, en període executiu (s’inicia quan no s’ha efectuat el pagament en voluntària, generant un recàrrec a afegir a l’import inicial) de tots els tributs, preus públics i altres ingressos municipals. Igualment, la Diputació de Barcelona s’encarrega del cobrament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i multes de trànsit, tant en voluntària com en executiva. Per a informació sobre les competències delegades es pot consultar la Carta de Serveis de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona al web http://orgt.diba.cat .

 

 

Gestió tributària

La missió és dur a terme la gestió dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, facilitant als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

Els valors propugnats són la transparència i les bones pràctiques en un context d’igualtat de totes les persones davant la llei.


Recaptació

La missió és recaptar en període voluntari els tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament, del Patronat de la Música i d’altres organismes públics.

Els valors són prestar un servei de qualitat a la ciutadania, amb compliment de la legalitat, confidencialitat, objectivitat, equitat i respecte.

Gestió Tributària

  • Punt d’Informació Cadastral (PIC) per delegació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
  • Informació a la ciutadania sobre les obligacions fiscals
  • Tramitació de bonificacions i exempcions tributàries
  • Facilitació de gestions tributàries amb altres Administracions

Recaptació

  • Informació i assistència presencial i telefònica a la ciutadania
  • Gestió de domiciliacions bancàries dels tributs i el preus públics de cobrament periòdic
  • Tramitació de les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes en període voluntari
  • Lliurament duplicats de rebuts, justificants de pagaments i d’estar al corrent de pagament
  • Lliurament de documents cobratoris per facilitar el pagament a les entitats financeres
  • Tasques de gestió interna

 

 Per més informació sobre els serveis podeu consultar el catàleg de Cartes de Serveis

Per qualsevol tràmit cal demanar cita prèvia a l'OIAC.

Oficina de Gestió Tributària

Adreça: Plaça Manenet, s/n

Telèfon: 934 624 000

Correu electrònic: gestiotributaria@gramenet.cat

 


Oficina de Recaptació

Adreça: Carrer Vistalegre, 17 08921 Santa Coloma de Gramenet

Telèfon:  934 624 000 i 934 624 025 de 8 a 14.30 h.

Correu electrònic: recaptacio@gramenet.cat