Relació de taxes i impostos 2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Període de cobrament: del 2 de març al 4 de maig
Rebuts domiciliats: 4 de maig

Taxa per l'ocupació i aprofitaments de la via pública

A- Llocs de venda amb instal·lació fixa (quioscos, xurreries, caixers automàtics, aparells recreatius, expositors, aparcament safaretjos i guals):

  • Període de cobrament del 2 de març al 4 de maig.
  • Rebuts domiciliats: 3 d’abril

B- Elements annexos a establiments (vetlladors i taules i cadires):

  • Període de cobrament: del 2 de març al 4 de maig
  • Rebuts domiciliats:

Primer termini: 3 d’abril
Segon termini: 2 d’octubre

Impost sobre béns immobles

Període de cobrament: del 29 d’abril al 29 de juny
Rebuts domiciliats:

  • Primer termini: 4 de juny
  • Segon termini: 2 d’octubre

Taxa per la prestació de serveis de mercat i mercats de venda no sendentària

Període de cobrament: del 2 de març al 4 de maig
Rebuts domiciliats:

  • Primer termini: 3 d’abril
  • Segon termini: 3 de juny
  • Tercer termini: 18 de setembre
  • Quart termini: 6 de novembre

Tribut metropolità

Període de cobrament: del 29 d’abril al 29 de juny
Rebuts domiciliats: 4 de juny

Impost sobre Activitats Econòmiques

Període de cobrament del 30 de setembre al 30 de novembre
Rebuts domiciliats: 16 de novembre

Preu públic pel servei de recollida i gestió de residus comercials i industrials

Període de cobrament: del 30 de setembre al 30 de novembre
Rebuts domiciliats: 16 de novembre

Prestació patrimonial pels serveis de cementiri municipal

Període de cobrament: del 1 d’abril al 30 de juny
Rebuts domiciliats: 4 de juny

Preu públic pels serveis de l'Escola de Música Municipal

Cobrament mensual.

Càrrec domiciliació: El 27 de cada mes, excepte juny (dia 19), setembre (dia 28) i desembre (dia 28).

Preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants municipal les Oliveres

Cobrament mensual

Càrrec domiciliació: Entre el 24 i el 28 de cada mes.

El serveis complementaris es giraran al rebut del mes següent a ser prestats

Preu públic per la prestació del Servei de Teleassistència

Càrrec domiciliació: Trimestralment. 27 d'abril, 27 de juliol, 26 d'otubre, 25 de gener de 2021.