Eleccions municipals i europees 2019


Exposició cens electoral
 
El proper 26 de maig es celebraran Eleccions Locals i al Parlament Europeu 2019
 
Del 8 fins al 15 d'abril estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions. Els interessats hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a l’Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores.
 
Sorteig per a la formació de meses electorals
 
Un cop convocades les Eleccions Locals i al Parlament Europeu 2019 Reial Decret  209/201 i 206/2019, de 1 d’abril. De conformitat amb allò que preveu l’article   26.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), modificada per la Llei 2/2011 de 28 de gener, que atribueix als Ajuntaments la formació de les Meses Electorals, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona, es fa públic que el sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions Locals i al Parlament Europeu 2019, que tindran lloc el  dia 26 de maig, es realitzarà els sorteig el dia 29 d’abril, a les 18:30 hores, al Ple Municipal.