Convocatòria per a projectes de cooperació al desenvolupament 2022

Fins al dia 27 d’abril està oberta la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització i educació per la pau  corresponents a l’any 2022, segons acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de març.

Totes les entitats que es vulguin presentar, han de tramitar la sol·licitud a l’ajuntament a través de la OIAC, demanant  CITA PRÈVIA Telefònicament: de 9h a 14.30h en el 93 462 40 90 o Via web: les 24h a http://www.gramenet.cat/lajuntament/oiac/cita-previa/

El dimarts dia 19 d’abril, de les 18 a les 19 hores, hi haurà una sessió informativa on-line per resoldre dubtes sobre aquesta convocatòria.  I el dimecres dia 20 a les 18; 30 h es farà una altra sessió informativa presencial al C. Rafael Casanova 85-89, primera planta. Inscripcions: cooperacio@gramenet.cat

L’estudi, el seguiment i l’avaluació dels projectes va a càrrec del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), segons un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Podeu trobar la informació sobre projectes de cooperació anteriors finançats a les convocatòries d’altres anys a la web: www.fonscatala.org o al Departament de Cooperació i Solidaritat

Documentació a presentar

  • Instància de presentació del projecte a la convocatòria de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet signada pel responsable de l’entitat.
  • Formulari del projecte degudament emplenat. Descarregar formulari (el document s’ha de presentar en format word)
  • La documentació indicada a la primera pàgina del formulari relativa a l’entitat que presenta el projecte i a la seva contrapart local.
  • Documentació que acrediti que l’entitat està inscrita al Registre Municipal d’Entitats de Santa Coloma de Gramenet (o la documentació conforme s’han iniciat els tràmits).
  • Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda i Seguretat Social).

Les entitats podran presentar un sol projecte de cooperació al desenvolupament per convocatòria i un sol projecte o acció de sensibilització per convocatòria, sigui en solitari o conjuntament amb altres entitats, que fan un màxim de dos projectes anuals, un per cada categoria.

La quantia màxima a sol·licitar per a cada una de les dues tipologies no podrà superar el 20% del total de la despesa de la convocatòria

Es destinarà un màxim del 30% de l’aportació de la convocatòria per a propostes d’accions de sensibilització a la ciutadania en matèria de solidaritat i cooperació, educació per la pau i drets humans.

D’acord amb l’article 6.10 de les Bases Reguladores les entitats que presentin projectes han de fer-ho segons els annexos corresponents als formularis per a la presentació de projectes i per a la presentació dels informes de justificació, i les fitxes per a l’aplicació dels criteris de valoració dels projectes.

PREGUNTES FREQÜENTS - FAQs:

Hi ha % mínim de cofinançament?

Les bases no estableixen un percentatge mínim de cofinançament.

El punt 18.1.b de les bases diu  “Es valorarà la implicació econòmica del soci local i el grau de participació i implicació dels beneficiaris del projecte”. En aquest sentit, en el procés d’anàlisi del projecte es valora el percentatge de finançament propi que aporten l’entitat i el seu soci local al projecte.

Quin es el % màxim d'indirectes?

Els punts 13.5 i 15.2.c de les bases estableixen que es poden imputar despeses indirectes fins un màxim del 10% de la subvenció concedida

Termini  de justificació?

El punt 15.1 de les bases estableix que la justificació s’ha de presentar “durant els tres primers mesos després de la finalització del projecte o l’acció subvencionada i com a màxim 18 mesos després que l'Ajuntament hagi lliurat al Fons Català FCCD els recursos econòmics per fer els pagaments”.

Altres requisits?

D’acord amb el punt 14.1 de les bases “Les subvencions s'hauran d'acceptar explícitament i comunicar al FCCD, com a entitat col·laboradora en conveni amb l'Ajuntament, l'inici del projecte i la data prevista de finalització en el termini de 30 dies després de la seva notificació”.  El Fons Català farà el pagament de la subvenció un cop hagi rebut el document d’acceptació de la subvenció correctament complimentat.