Prevenció universal

Tallers preventius sobre drogues a secundària

Tallers preventius al centre educatiu al voltant del tabac, l’alcohol o el cànnabis realitzats, gestionats pel PAECC.

Finalitat: oferir eines a l’alumnat per poder decidir d’una manera responsable envers les drogues, i potenciar els factors de protecció.

Educació entre parells

Tallers per formar joves en educació entre parells i promoure activitats preventives entre iguals.

Finalitat: facilitar la implicació del jovent en la prevenció sobre drogues i millorar la prevenció amb metodologies horitzontals.

Assessoria sobre drogues

Atenció i informació sobre drogues a les famílies i altres persones interessades –pel propi consum o el d’altres.

Finalitat: donar eines preventives i pautes educatives sobre les drogues.

Suport tècnic a agents socials

Assessoria i suport sobre abordatges preventius des de diferents àmbits i distribució de material educatiu i didàctic.

Finalitat: millorar l’atenció professional i tècnica relacionada amb les drogues.

Reducció de riscos amb en persones consumidores

Educació en medi obert

Treball educatiu de proximitat als espais de reunió i consum del jovent.

Finalitat: Reduir els riscos associats a les drogues relacionats amb el consum, la venda i les conductes associades, i promoure un lleure constructiu.

Alternativa educativa a la sanció per tinença o consum

Programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per tinença o consum en llocs públics per a menors d’edat i tractament a adults sancionats.

Finalitat: Fer un treball preventiu socioeducatiu sobre drogues, i fer detecció precoç de menors en situació de risc per fer-hi una intervenció.

 

Informació a espais de festa

Taules informatives a espais de festa amb informació sobre drogues i reducció de riscos, i repartiment de materials a establiments d’oci nocturn.

Finalitat: reduir els riscos associats a les drogues en zones on són més freqüents els usos problemàtics.

 

Reducció de danys amb persones drogodependents

Dispensació i recollida de xeringues en medi obert

Dispensació de xeringues a zones calentes i de preservatius, i recollida d’usades.

Finalitat: Reduir els riscos d’infecció i reinfecció del VIH, hepatitis i altres, en persones injectores i altres que usen aquells espais.

 

Intercanvi de xeringues a farmàcies

Gestió de l’accés de les farmàcies als kits de punció higiènica i dels contenidors per a la recollida de les xeringues usades.

Finalitat: Reduir en persones injectores els riscos d’infecció i reinfecció del VIH i altres infeccions, i reduir problemes orgànics associats a la punció.

 

Suport al tractament amb metadona a la ciutat

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal Serveis Personals de Badalona per la gestió i implementació del programa de tractament de metadona al Bus Intermunicipal de la Metadona i a oficines de farmàcia de Santa Coloma de Gramenet.

Finalitat: Facilitar el programa de manera normalitzada a la ciutat i evitar o reduir l’ús de drogues il·legals i l’ús de la via injectada per al consum.

 

Normalització social

Tallers amb persones drogodependents

Activitats de normalització social i educatives amb persones drogodependents.

Finalitat: Afavorir la incorporació social,  fomentar hàbits saludables i impulsar l’autonomia i l’autoorganització, i oferir a persones drogodependents una alternativa constructiva a la presència a una zona calenta.

 

Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents

Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents a diferents espais.

Finalitat: Acompanyar processos de normalització social i fomentar millores en l’autonomia de les persones drogodependents.

 

Atenció a famílies de persones drogodependents

Seguiment socioeducatiu de familiars (mares, pares, parelles, etc.) de persones drogodependents.

Finalitat: Potenciar processos de cura i protecció de l’espai familiar, fer mediació en cas de conflicte, i potenciar un entorn el més saludable possible.

 

Ocupació prelaboral per a persones en actiu “Enganxa’t al treball”

Activitats ocupacionals adaptades a la situació de persones drogodependents de millora de l’espai públic.

Finalitat: Oferir una alternativa constructiva a conductes de risc, millorar l’espai públic i donar una imatge positiva de les persones drogodependents.

 

Mediació a zones d’alt risc de consum

Treball educatiu a punts calents amb persones drogodependents en paral·lel a un de sensibilització i mediació amb equipaments i establiments de la zona.

Finalitat: Contenir, prevenir, fer mediació o pal·liar conflictes, entre el grup de persones drogodependents i entre aquest i la resta de la comunitat.

 

Prevención universal

Talleres preventivos sobre drogas en secundaria

Talleres preventivos en el centro educativo alrededor del tabaco, el alcohol o el cannabis, gestionados por el PAECC.

Finalidad: ofrecer herramientas al alumnado para poder decidir de forma responsable sobre las drogas, y potenciar los factores de protección.

Educación entre pares

Talleres para formar jóvenes en educación entre pares y promover actividades preventivas entre iguales.

Finalidad: facilitar la implicación de los jóvenes en la prevención sobre drogas y mejorar la prevención con metodologías horizontales.

Asesoría sobre drogas

Atención e información sobre drogas a las familias y otras personas interesadas –por el propio consumo o el de otros.

Finalidad: dar herramientas preventivas y pautas educativas sobre las drogas.

Apoyo técnico a agentes sociales

Asesoría y apoyo sobre abordajes preventivos desde diferentes ámbitos y distribución de material educativo y didáctico.

Finalidad: mejorar la atención profesional y técnica relacionada con las drogas.

Reducción de riesgos en personas consumidoras

Educación en medio abierto

Trabajo educativo de proximidad en los espacios de reunión y consumo de jóvenes.

Finalidad: Reducir los riesgos asociados a las drogas relacionados con el consumo, la venta y las conductas asociadas, y promover un ocio constructivo.

Alternativa educativa a la sanción por tenencia o consumo

Programa educativo alternativo a la sanción administrativa por tenencia o consumo en lugares públicos por a menores de edad y tratamiento a adultos sancionados.

Finalidad: Hacer un trabajo preventivo socioeducativo sobre drogas, y hacer detección precoz de menores en situación de riesgo.

Información en espacios de fiesta

Mesas informativas en espacios de fiesta con información sobre drogas y reducción riesgos, y reparto de materiales a establecimientos de ocio nocturno.

Finalidad: reducir los riesgos asociados a las drogas en zonas donde son más frecuentes los usos problemáticos.

 

Reducción de daños en personas drogodependientes

Dispensación y recogida de jeringuillas en medio abierto

Dispensación de jeringuillas en zonas calientes y de preservativos, y recogida de usadas.

Finalidad: Reducir los riesgos de infección y reinfección del VIH, hepatitis y otros, en personas inyectoras y otras que usan aquellos espacios.

Intercambio de jeringuillas en farmacias

Gestión del acceso de las farmacias a los kits de punción higiénica y de los contenedores para la recogida de las jeringuillas usadas.

Finalidad: Reducir en personas inyectoras los riesgos de infección y reinfección del VIH y otras infecciones, y reducir problemas orgánicos asociados a la punción.

Apoyo al tratamiento con metadona en la ciudad

Convenio de colaboración con el Instituto Municipal de Servicios Personales de Badalona para la gestión e implementación del programa de tratamiento de metadona en el Bus Intermunicipal de la Metadona y en oficinas de farmacia de Santa Coloma de Gramenet.

Finalidad: Facilitar el programa de forma normalizada en la ciudad y evitar o reducir el uso de drogas ilegales y el uso de la vía inyectada para el consumo.

 

Normalización social

Talleres con personas drogodependientes

Actividades de normalización social y educativas con personas drogodependientes.

Finalidad: Favorecer la incorporación social,  fomentar hábitos saludables e impulsar la autonomía y la autoorganización, ofreciendo una alternativa constructiva a la presencia en una zona caliente.

 

Seguimiento socioeducativo de personas drogodependientes

Seguimiento socioeducativo de personas drogodependientes en diferentes espacios.

Finalidad: Acompañar procesos de normalización social y fomentar mejoras en la autonomía de las personas drogodependientes.

 

Atención a familias de personas drogodependientes

Seguimiento socioeducativo de familiares (madres, padres, parejas, etc.) de personas drogodependientes.

Finalidad: Potenciar procesos de cuidado y protección del espacio familiar, hacer mediación en caso de conflicto, y potenciar un entorno lo más saludable posible.

 

Empleo prelaboral para personas en activo “Engánchate al trabajo”

Actividades ocupacionales adaptadas a la situación de personas drogodependientes de mejora del espacio público.

Finalidad: Ofrecer una alternativa constructiva a conductas de riesgo, mejorar el espacio público y dar una imagen positiva de las personas drogodependientes.

 

Mediación en zonas de alto riesgo de consumo

Trabajo educativo a puntos calientes con personas drogodependientes en paralelo a uno de sensibilización y mediación con equipamientos y establecimientos de la zona.

Finalidad: Contener, prevenir, hacer mediación o paliar conflictos, entre el grupo de personas drogodependientes y entre éste y el resto de la comunidad.

 

Contacte

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00, ext. 3074
pladrogues@gramenet.cat