[Translate to Castellano:] Seguiment i avaluació del Pla local de Salut

[Translate to Castellano:]

Objectius operatius

  • Revisar les fases d’execució, calendari i indicadors associades a les fitxes d’accions recollides al Pla local de Salut.
  • Fomentar la col·laboració dels agents involucrats en l’execució del Pla amb les fitxes d’acció.
  • Realitzar un seguiment i avaluació dels resultats de cada acció.
  • Donar a conèixer les activitats i programes del Pla de salut a través del pla de comunicació.

Eixos de treball

(copia 1)

[Translate to Castellano:]

1. Retiment de comptes del seguiment del PLS

Un cop aprovades les accions, s’ha anul·lat una per no complir amb els requisits. De cada una de les 28 accions s’han definit:

  • Les fases d’execució.
  • Els indicadors de resultat.
  • Els recursos disponibles.

El mes de juny de 2023 s’ha dut a terme una sessió amb la participació 21 professionals municipals i d’entitats amb l’objectiu de treballar la cara B de les fitxes. En la sessió s'han revisat les fases d’execució i calendari, els recursos i els indicadors de resultat.

(copia 2)

[Translate to Castellano:]

2. Pla de comunicació

S’hi ha considerat tant el nivell intern -l'Ajuntament- com l’extern: professionals, tercer sector i ciutadania. La finalitat del pla de comunicació és informar, sensibilitzar i implicar la comunitat en les iniciatives i accions relacionades amb la salut pública al municipi. Per aconseguir-ho, s’han implementat diferents estratègies de difusió:

a. Secció al web municipal

b. Creació d’un perfil a una e-xarxa social

S’ha creat un compte a Instagram® (@pla_salut_gramenet). A través d'aquest perfil es publica contingut i es comparteix informació actualitzada sobre les activitats i iniciatives del Pla, es promouen recursos i consells de salut, i s'impulsa la participació ciutadana mitjançant la interacció i el diàleg amb els seguidors/es.

(copia 3)

[Translate to Castellano:] c. Elaboració del mapa d’actius i recursos de salut

És una eina que ha de facilitar l’accés a activitats de la comunitat que beneficien la salut física i emocional. S’adreça a professionals que poden fer derivació o prescripció social, i a la mateixa població.
Per la seva elaboració s'han dut a terme dues sessions -amb professionals de la Taula Salut comunitària i amb entitats de la ciutat.

d. Monitorització dels indicadors

S'ha elaborat un full de seguiment per registrar i analitzar els resultats de les diverses fitxes d'acció corresponents a 2023. S’ha fet difusió de l’eina a tots els responsables principals de cada fitxa per la monitorització de l’activitat duta a terme.