Aprovar la substitució de les cessions del 15 % de l’increment d’aprofitament urbanístic i de la corresponent reserva mínima de sòl destinat a sistemes, com a càrregues urbanístiques de la finca del c. Sant Joaquim, 51 pel seu valor econòmic.

 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació (JGL): 06/02/2024.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  27/02/2024.
  • Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament: 20/02/2024.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística) 21/02/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

 

 

OBSERVACIONS:
L’executivitat d’aquest acord restarà supeditada al pagament de les taxes segons liquidacions que notificarà aquest Ajuntament als subjectes obligats al seu pagament.