Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions al carrer Jaén

codi Municipal: PU-228/PM

 

Expedient aprovat Inicialment

Objecte: El present PMU té per objecte realitzar un ajust de les alineacions previstes pel planejament vigent al carrer Jaén i als xamfrans del carrer Rellotge per adequar-les als límits reals de les parcel·les consolidades per l’edificació. Aquest ajust no suposa cap alteració significativa de l’ordenació i aprofitament actuals, ni suposa cap disminució de superfície del sòl qualificat com a sistemes públics

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 12/07/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  15/07/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  14/07/2022.
  • Diari "El Periódico":  15/07/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  14/07/2022.


PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

(en aplicació de la Disposició Addicional Desena del TRUC els terminis per a la tramitació de les figures de planejament urbanístic s'amplien en un mes en cas que coincideixin total o parcialment amb el mes d'agost).

DEL 16 DE JULIOL AL 16 DE SETEMBRE DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: