Plan de inversiones y mejoras en el barrio de Safaretjos (distrito V)

A partir de diferentes reuniones de los vecinos y las vecinas del barrio Safaretjos con la alcaldesa Núria Parlon, concejales, y diferentes técnicos municipales, unidas a las necesidades detectadas y recogidas en los servicios de proximidad -regidories de distrito, el programa «la Alcaldía en los barrios »y la mediación comunitaria- el Ayuntamiento ha elaborado un plan de inversiones y mejoras de mantenimiento integral de los espacios públicos, calles y plazas del barrio, deteriorados por el paso del tiempo, el uso o por el incivismo .
Es un documento donde se detallan las actuaciones realizadas, las que están en curso y las que hay que hacer en Safaretjos para mejorar el barrio.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Per poder donar resposta a les necessitats del barri, s’ha posat en marxa el Pla de manteniment dels Safaretjos, un conjunt d’actuacions a partir dels plans d’ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI). Amb aquest Pla, es millorarà l’espai públic i s’afavorirà l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur.

Entre aquestes actuacions, hi destaquen:

 • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres
 • La neteja o substitució de les senyals de trànsit i els semàfors
 • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
 • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades al paviment
 • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats
 • El repintat de papereres i bancs i altres elements mobiliari urbà

Millorant l'espai públic

 • S’han realitzat millores de seguretat vial a l’avinguda de la Generalitat amb l’avinguda de la Torre Roja. En destaquen les de senyalització vertical i horitzontal, el canvi d’ubicació de passos de vianants i la reubicació de contenidors de residus.
 • A petició dels veïns i les veïnes s’ha posat en marxa un aparcament exterior per a residents al passeig fluvial.
 • S’han realitzat diferents tasques de manteniment a la plaça de Rigoberta Menchú, per reparar tots aquells punts deteriorats pel pas del temps i l’ús o han estat malmesos per l’invicisme
Foto avinguda de la Torre Roja

Millorar la seguretat vial i els desplaçaments

 • Està en curs les millores de la seguretat vial a l’avinguda de la Torre Roja, quant a la senyalització vertical i horitzontal.
 •  L'ampliació de les voreres i la creació d’un nou pas per als vianants al tram de l’av. Generalitat amb l'av. de la Terra Roja per facilitar el passeig i els desplaçaments dels veïns i les veïnes
 • Properament es realitzarà una rehabilitació integral del jardí de l’Amistat, que inclou pintura i reparació de murs, baranes i mobiliari urbà

Mapa d'actuacions

Mapa d'actuacions barri Safaretjos