Plan de inversiones y mejoras en el barrio de Les Oliveres (Distrito III)

A partir de diferentes reuniones de los vecinos y las vecinas del barrio de Les Oliveres con la alcaldesa Núria Parlon, concejales y concejalas, y técnicos municipales, unidas a las necesidades detectadas y recogidas en los servicios de proximidad –Regidorias de distrito, el programa la Alcaldía en los barrios y la mediación comunitaria- el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de inversiones y mejoras a realizar para dar respuesta a los problemas de movilidad, accesibilidad y seguridad vial, incivismo y limpieza, entre otras necesidades, de este barrio.

Es un documento donde se detallan las actuaciones que hay que hacer de manera inmediata en Les Oliveres y los proyectos y estudios necesarios para solucionar problemas como el deterioro del espacio público, la necesidad de reforzar el mantenimiento de todos aquellos puntos que se han deteriorado con el paso del tiempo, el uso, las fuertes pendientes y la proximidad con la montaña.

Plans d'ocupació i Brigades d'Acció Immediata

Al barri de Les Oliveres hi ha diferents punts malmesos del paviment, tant a la calçada com a voreres en els carrers, parcs i jardins; també hi ha murs deteriorats així com diversos elements del mobiliari urbà que cal renovar i/o netejar, en favor d’un millor espai públic compartit pels veïns i les veïnes.

Per poder donar resposta a aquests problemes i millorar la mobilitat i seguretat de les persones, està previst posar en marxa el Pla de manteniment del barri, un conjunt d’actuacions per renovar l’espai públic a partir dels Plans d’Ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI’s).

 Amb aquest Pla s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur i alhora es podran millorar els desplaçaments i l’accessibilitat de les persones, en un barri amb fortes pendents.

Entre aquestes actuacions destaquen:

  • La reparació o substitució de paviment malmès de la calçada i voreres
  • La reparació i repintat de murs malmesos als parcs, jardins i col·legis
  • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La neteja amb aigua a pressió de zones amb taques localitzades en el paviment
  • El repàs de desbordaments
  • La retirada de cartells i enganxines del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats 
  • La neteja de les senyals de trànsit i els semàfors
  • El repintat de papereres i bancs 

Millorant l'espai públic i la mobilitat

S’ha reparat la vorera de carretera Font de l’Alzina i s’han fet millores del passatge Saragossa per millorar la mobilitat i accessibilitat.

Millores integrals al Jardins 11 de Novembre. reparació i pintura de murs, en especial el de l’escola, reparació del paviment, neteja d’herbes i repintat dels bancs.

A petició del veïns i veïnes s’actuarà al passatge Juli Garreta, per reparar els murs i tots aquells punts malmesos per incivisme i el pas del temps. També s’han repintat els bancs

Millores previstes

S'ha realitzat l'asfaltat de carretera de Font de l’Alzina i es repararan tots aquells punts deteriorats i es repavimentarà aquesta via per millorar la circul·lació dels vehicles.

S’ha reclamat a la Generalitat la rehabilitació de 1.000 m2 de façana de l’Escola de Lluís Millet. Es renovarà la climatització del Casal de Les Oliveres i l’adequació del Centre Che Guevara 

Mapa d'actuacions