Modificació del projecte de Reparcel·lació del PERI de Santa Coloma Vella II i Annexes complementàris.

Inclou:

 • Projecte de Reparcel·lació.
 • Annex-1: Bases per al cobrament de les quotes d'Urbanització.
 • Annex-2: Operació jurídica complementària.

 

Projecte de Reparcel·lació:

Aprovat Definitivament per la Junta  de Govern Local en data 18 d'octubre de 2016.

Publicacions:

 • Web Ajuntament: 26/10/2016.
 • Tauler anuncis Ajuntament: 24/10/2016.
 • Full informatiu Ajuntament: 28/10/2016.
 • BOPB: 31/10/2016.

Documentació:

 

Annex-1: Bases per al cobrament de les quotes d'urbanització:

Aprovat definitivament per diligència del secretari en data 23 de gener de 2017.

Publicació:

 • Web Ajuntament: 30/01/2017.

Documentació:

 

Annex-2: Operació jurídica complemetària:

Aprovat Definitivament per la Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2018.

Publicacions:

 • Web Ajuntament: 09/01/2019.
 • Tauler anuncis Ajuntament: 08/01/2019.
 • BOPB: 11/01/2019.

Documentació: