Modificació de la Unitat d'Actuació núm 3 del PERI del barri dels Safaretjos.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 05 de juliol de 2016.

 

Àmbit: Finques situades al carrer de Sant Antoni, 3-5-7

 

Proposta: Es proposa dividir la Unitat d'Actuació actual en dos Polígons d'Actuació Urbanística per Reparcel·lació, en la seva modalitat de compensació bàsica, de tal manera que cada una d'elles es pugui desennvolupar individualment.

FITXA RESUM DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA:

Tipus de document / InstrumentData i Organ d'Aprovació / contingut
TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Data Aprovació Definitiva:05-07-2016 per la Junta de Govern Local.
Publicacions Aprovació Definitiva:
  • Web Municipal: 21-07-2016
  • Full Informatiu: 15-07-2016.
  • Tauler d'anuncis: 12-09-2016.
  • Butlletí BOPB: 19-09-2016.
DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Documentació administrativa:<media 24499 - - "UNDEFINED, GU049 AD acta aprov definitiva, GU049_AD_acta_aprov_definitiva.pdf, 175 KB">Acta d'aprovació definitiva.</media>
Documentació escrita i gràfica:<media 24500 - - "UNDEFINED, GU049 AD memoria planols, GU049_AD_memoria_planols.pdf, 1.5 MB">Memòria i Plànols.</media>


Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.