Modificació dels Polígons d'Expropiació a l'àmbit del Front Fluvial del Raval ( fases II - III ).

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 21 d'abril de 2015.

 

Àmbit: Fases II i III dels Front Fluvial del Raval.

 

Proposta: Revisió i optimització de la gestió urbanística definida en el document "Modificació del PGM en els àmbits del Front Fluvial del Raval i de la Font de Sant Roc - Can Calvet", amb la finalitat de redefinir la seva situació poligonal i les seves càrregues d'urbanització d'una manera més adequada i en funció de la realitat física executada.

FITXA RESUM DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA:

Tipus de document / InstrumentData i Organ d'Aprovació / contingut
TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Data Aprovació Definitiva:21-04-2015 per la Junta de Govern Local.
Publicacions Aprovació Definitiva:
  • Web Municipal: 30-04-2015.
  • Tauler d'anuncis: 05-05-2015.
  • Butlletí BOPB: 11-05-2015.
DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Documentació administrativa:<media 23867 - - "UNDEFINED, GU048 AD acta aprov definitiva, GU048_AD_acta_aprov_definitiva.pdf, 378 KB">Acta d'aprovació definitiva.</media>
Documentació escrita:<media 24502>Memòria.</media>
Documentació gràfica:<media 23870 - - "UNDEFINED, GU048 AD planols, GU048_AD_planols.pdf, 7.8 MB">Plànols.</media>
<media 23868 - - "UNDEFINED, GU048 AD annex-1, GU048_AD_annex-1.pdf, 1.1 MB">Annex-1.</media>
<media 23869 - - "UNDEFINED, GU048 AD annex-2, GU048_AD_annex-2.pdf, 1.5 MB">Annex-2.</media>


Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.