Patrimoni protegit

 

Les finques situades dins un àmbit de protecció hauran de complir, a més a més del que dictamini la normativa (clau urbanística) que el regula, el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció.

Es pot consultar la normativa detallada al “Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet” en el següent enllaç:

Categories dels Béns Protegits i Normativa a complir                       

Resum de la normativa vigent dels elements protegits de la ciutat.

Atenent a llur valor històric, arquitectònic, paisatgístic, arqueològic, cultural o testimonial s’ha agrupat els Béns en:

EC           Edifici i/o Element Catalogat.

EI             Edifici i/o Element Inventariat.

EN            Entorn d’un edifici i/o element catalogat.

AU           Ambient Urbà (carrers - façanes - espais lliures privats).

ZA            Zona Arqueològica.

 

Classificació del Béns protegits:

A les fitxes normatives de cada element hi consta el tipus de protecció. És classifica els béns en:

BCIN        Béns Culturals d’Interès Nacional.

BCIL        Béns Culturals d’Interès Local.

EPA         Espais de Protecció Arqueològica.

 

Fitxes individualitzades de cada element del Patrimoni:

En el següent enllaç es pot consultar les fitxes de cada element inclòs dins del Pla de Protecció del Patrimoni de la ciutat.